ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102
                                               

Mirzə Əbdüləli xan Diba

Mirzə Əbdüləli xan Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi oğlu Təbatəbai-Diba 1870-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Atası Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Nazimülüləma şəhərin böyük mərtəbəli din xadimlərindən idi. Oğlu Əbdüləliyə əvvəlcə ev, sonra mədrəsə təhsi ...

                                               

Mirzə Əbdülfəttah Gərmərudi

Mirzə Əbdülfəttah xan Mirzə Abdulla xan oğlu Gərmərudi - Azərbaycanın gözəl xətti və inşası olan münşirlərindən olmuşdur, diplomat.

                                               

Mirzə Əbdülhüseyn bəy Hacıbəyov

Mirzə Əbdülhüseyn bəy Hacıbəyov 1840-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almış, savadlı olduğu üçün adının önünə "Mirzə" ünvanı da əlavə edilmişdi. Mirzə Əbdülhüseyn bəyin Mirzə Rəhim bəy adlı yaxın bir dostu olmuşdur. Mirzəyev ...

                                               

Mirzə Əbdürrəhim Gərmərudi

Mirzə Əbdürrəhim Mirzə Məhəmmədsəid oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Təbriz şəhərində ərəb dilini və ədəbiyyatını öyrənmişdi. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərind ...

                                               

Mirzə Əbutalib Zəncani

Mirzə Əbutalib Zəncani 10 dekabr 1843-cü ildə Zəncanda dünyaya gəlmişdir. Səfəvilər dövründən onun ata tərəfindən olan əcdadları Zəncan şəhərinin münsif və mərcə alimlərindən idilər. O, Zəncanda təhsilə başlamış, sonra Qəzvin və Nəcəfdə təhsilini ...

                                               

Mirzə Əbülfət xan Valatəbar

Mirzə Əbülfət xan Mirzə Fəzlulla xan oğlu 1874-cü ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Təbrizdə mükəmməl ruhani təhsili almışdı. O, əvvəlcə öz atası Mirzə Fəzlulla xanın, sonra əmisi Təbrizin məşhur müctəhidi Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Nazimülüləma ...

                                               

Mirzə Əbülhəsən xan Şirazi

Mirzə Əbülhəsən xan Mirzə Məhəmmədəli xan 1776-cı ildə Şiraz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Fətəli şah Qacara xidmət etmişdi. O, Gülüstan müqaviləsini imzalayan şəxslərdən biridir. Abbasqulu ağa Bakıxanov "Gülüstani-İ ...

                                               

Mirzə Əbülhüseyn Cahanşahi

İskəndər bəy Münşi onun haqında yazır: "Mirzə Əbdülhüseyn: Mir Fəsihin oğludur. O da hüseyni seyidlərindən olub, Əmirə Cəfərlə əmioğlanları idilər. Onun anası "Cahanşahi" sülaləsinə xas qadınlardan olduğundan ona Mirzə Əbülhüseyn Cahanşahi deyird ...

                                               

Mirzə Əbülqasım Sultanov

Cəlil Məmmədquluzadə ilə eyni vaxtda Naxçıvan şəhər üçsinifli ibtidai məktəbində təhsil almış, hər ikisi bir il də 1882 Zaqadqaziya Qori Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuş, üç il eyni sinifdə oxumuşlar. Lakin xəstəliyi ilə əlaqədar 1885-ci ild ...

                                               

Mirzə Əbülqasim Marağayi

Mirzə Əbülqasim Marağayi, 1883-cü ilin yanvar ayında Marağada dünyaya gəlmişdir. Atası Mirzə Əbdülməhəmməd Siqqətülislam, Azərbaycanın müctəhidlərindən idi.Ibtidai və orta təhsilini Marağada alandan sonra Nəcəfə getdi və orada 5 il yarım Ayətulla ...

                                               

Mirzə Əbülqasim Zəncani

Mirzə Əbulqasim Musa Zəncani miladi XIX hicri 13-cü əsrdə şiə məzhəbinin böyük alimlərindən olan Mirzə Kazımın oğlu idi. Həmçinin o, Seyid Məhəmməd Baqir, Rəşti və Hacı Məhəmməd İbrahim Qolabbasinin tələbələrindən olub. Bu dəyərli alimlərin yanın ...

                                               

Mirzə Əhməd Təbrizi

Mirzə Əhməd Lütfəli xan oğlu Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. O, Azərbaycanda imamcümə və hakimi-şəri idi. Atası Lütfəli xan Məhəmmədsadıq oğlu Muğani nisbəsini daşıyırdı.Bəzi bilgilərə görə əslən Qaradağlıdırlar.Bəzi bilgilərə görə isə Şahsevən ...

                                               

Mirzə Ələkbər Elxanov

O, 1828-ci ildə Uluxanlı kəndində anadan olmuş, İrəvan şəhərindəki baş məscid nəzdindəki ruhani məktəbini bitirmiş, sonra isə rus dilini öyrənmiş, 1856-cı ildə Tiflis gimnaziyasında imtahan verərək Azərbaycan dili müəllimi adını almışdı. Uluxanlı ...

                                               

Mirzə Ələsgər Məmmədov

Kərbəlayı Məhəmmədcanın ikinci oğlu Ələsgər 1824-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Mirzə Ələsgər musiqiçi idi. Həm gözəl səs ...

                                               

Mirzə Əli bəy Qarabaği

Mirzə Haqverdi bəyin ikinci оğlu Əli bəy Şuşa şəhərində anadan оlmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sоnra mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı оlduğundan dоlayı mirzə adlanırdı. Mirzə Əli bəy Şuşa şəhərinin qazısı оlmuşdu. Şair idi. ...

                                               

Mirzə Əli xan Əminəddövlə

Əli xan Mirzə Məhəmməd xan oğlu 1843-cü ildə Tehran şəhərində anadan olmuşdu. Adi məmurluqdan baş nazir vəzifəsinədək ucalmışdı. Baş nazir Əminüssultan hakimiyyətdən götürüldü. Mütərəqqi qüvvələrə yaxın olan Əli xan Əminəddövlə 1897-ci il aprel a ...

                                               

Mirzə Əli xan Lisanüddövlə

Mirzə Əli xan Lisanüddövlə 1862-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Şərq dillərini bilirdi. Qacarlar taxt-tacının vəliəhdi Müzəffərəddin mirzəyə xidmət etmişdi. Şahzadə 1896-cı ildə taxta çıxdıqdan sonra Mir ...

                                               

Mirzə Əli Məhəmməd Ağa

Vəzir Seyyid Mirzə Əli Məhəmməd Ağa Sofuoğlu Qarabağ xanı İbrahim xanın vəziri olub solbəylər silkinə mənsub idi. Qarabağ dövlətinin idarəetmə quruluşu Çingiz idarəetməsindən gələn amirlik və amillik hərb və dəftərxana sisteminə söykənirdi. Sağbə ...

                                               

Mirzə Əli Siqqətülislam

Mirzə Əli Musa oğlu Siqqətülislam 1277-ci ildə h. Q 1861 m. ilində Təbriz şəhərində məşhur bir ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Anası Telli xanım Təbrizin mötəbər ailələrindən biri olan Şalçılardan idi. Anası hələ cavan vaxtlardan vəfat etmiş Mi ...

                                               

Mirzə Əliqulu xan Gərmərudi

Mirzə Əliqulu xan Mirzə Həsən xan oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. Müşavirülməməlik ləqəbini daşıyırdı. Mirzə Əliqulu x ...

                                               

Mirzə Əlinağı Gərmərudi

Mirzə Əlinağı Mirzə Məhəmmədrza oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Təbriz şəhərində ərəb dilini və ədəbiyyatını öyrənmişdi. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərindəndi ...

                                               

Mirzə Əlməmməd Xəlilov

Mirzə Əliməmməd 1862-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdu.Zaqafqaziya Qori Müəllimlər seminariyasını bitirmişdi. O. bu seminariyanın ilk şagirdlərindən idi. 1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyası nəzdində Azərbaycan şöbəsinin açılması məs ...

                                               

Mirzə Əsədulla xan Naziməddövlə

Təbrizli Mirzə Əsədulla xan Nasirəddin şah Qacar hakimiyyəti dövrünun ictimai xadimləri icərisində oz bacarığı və nüfuzu ilə seçilən səxsiyyət olmuşdur. Əsədullla xan Azərbaycanın tanınmıs sülalələrindən olub, Xarici İşlər nazirliyinin əməkdaşı i ...

                                               

Mirzə Fərrux xan Qaffari

Mirzə Fərrux xan Mirzə Məhəmmədmehdi xan oğlu 1812-ci ildə Kaşan şəhərində anadan olmuşdu. Ünlü Qaffari soyuna mənsubdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Əminəddövlə ləqəbi daşıyırdı. Mirzə Fərrux xan Qaffari Qacarlar dönəmində İranın Fransada ...

                                               

Mirzə Hacızadə

Mirzə Hacızadə və ya Mirzə bəy Göygöl - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarı ilə dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru.

                                               

Mirzə Hadi Atlasov

Hadi Miftaxetdin oğlu Atlasov - Repressiya qurbanı Hadi Miftaxetdin oğlu Atlasov 1876-cı ildə çar Rusiyasının işğal etdiyi Tatar torpaqlarında yaratdığı Sembir quberniyası Bua qəzasındakı Tübən Çəke kəndində molla ailəsində doğulmuşdur. İndi bu k ...

                                               

Mirzə Heydər Duqlat

Mirzə Heydər Duqlat, 1499-cu ildə Daşkənddə anadan oldu.Onun babası Məhəmmədheydər Qurakan, Qaşqarın ilk əmiri idi ki İslamı qəbul etdi.Atası Məhəmmədhüseyn Qurakan Çaç/Şaş vilayətinin hökmdarı və anası Xub Nigar xanım, monqul çığatay şahlarının ...

                                               

Mirzə Həsən bəy Mehdixanov

Mirzə Həsən bəy Məşədi Mehdixan ağa oğlu 1820-ci ildə Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsi nin Qoçəhmədli kəndində dünyaya gəlmişdi. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Şuşa qəza məktəbində rus dilini öyr ...

                                               

Mirzə Həsən Əlqədari

Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari - - Ziya və Əkinçi qəzetinin Azərbaycan dilli müxbirlərindən biri, Dağıstan tarixçisi, şair, maarifçi

                                               

Mirzə Həsən xan Gərmərudi

Mirzə Həsən xan Mirzə Məsud oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. Naibülvüzəra ləqəbini daşıyırdı. Mirzə Həsən xan atası Mir ...

                                               

Mirzə Həsən xan Vüsuqəddövlə

Dəfələrlə Məclisin deputatı seçilmiş, müxtəlif nazir vəzifələri daşımışdır. 1916-1917-ci il və 1918-1920-ci illərdə İranın baş naziri olmuşdur. 1919-cu ilin iyununda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyətini qəbul etmiş. iki dövlət arası ...

                                               

Mirzə Həsən Şükuhi

Məşrutiyyət dövründə Azərbaycanın hər tərəfində olduğu kimi Marağa şəhərində də məktəblər açılmağa başladı. O cümlədən məşrutiyyətdən əvvəl demək olar ki, birinci məktəb "Cəlaliyyə" adı ilə mərhum Əbdüləhəd Tədəyyünün hümməti ilə açıldı. Bu nümun ...

                                               

Mirzə Hüseyn xan Kəsmai

Mirzə Hüseyn xan Ağa Məhəmməd İbrahim oğlu 1865-ci ildə Gilan ostanının Kəsma kəndində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Mirzə Hüseyn xan Məşrutə inqilabı dövründə Rəştdən İran Milli Məclisinə vəkil seçilmişdi. O, vəkilliyini nami ...

                                               

Mirzə Hüseyn xan Müqəddəm

Mirzə Hüseyn xan Marağa şəhərində anadan olmuşdu. Hərbi xadim, diplomat Hüseyn xan adyutantbaşı, Nizamuddövlə, Sahibi-ixtiyar ləqəblərinə malik olub, Fətəli şah, Məhəmməd şah və Nəsrəddin şah dövründə yaşamışdır. Əvvəlki iki padşahın dövründə müh ...

                                               

Mirzə Hüseyn xan Sipəhsalar

Xalqın Mirzə Hüseyn xan tərəfindən başlanmış islahata bəslədiyi ümid boşa çıxdı. İslahata şərait yaratmaq məqsədilə Mirzə Hüseyn xanın 1873-cü ildə və ikinci dəfə 1878-ci ildə Avropa ölkələrinə səfəri, şahı və dövlət başçılarını Avropa mədəniyyət ...

                                               

Mirzə Hüseyn Vaiz

Mirzə Hüseyn Vaiz Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Əvvəlcə məsciddə vaiz kimi xidmət etmişdi.Qafqaza gediş-gəlişi sayəsində azadxahlara meyl etmişdi.Siyasi azadlıq uğrunda mübarizə qalxmışdı. 1905-ci ildən etibar ...

                                               

Mirzə Hüseynqulu xan Mafi

Mirzə Hüseynqulu xan Şərif xan oğlu 1832-ci ildə Qəzvin şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. O, mənşəcə Mafi elinin Bayırvənd tayfasından idi. Bu el Ağaməhəmməd şah Qovanlı-Qacar hökmdarlığının ilk illərində Lorestandan köç ...

                                               

Mirzə Hüseynov

Mirzə İbrahim oğlu Hüseynov, Bakı – 21 iyun 2020, Bakı) - 1967-ci ildən 1980-ci ilə qədər Azərbaycanın ağır atletika idman növü üzrə yığma komandasının baş məşqçisi

                                               

Mirzə Xəzər

Mirzə Mikayılov Kərim oğlu, Göyçay – 31 yanvar 2020, Münhen) – dağ yəhudisi olan Azərbaycan jurnalisti, publisist, naşir, Bibliyanın tərcüməçisi. 20 yanvar faciəsi baş verərkən Bakıda radio, televiziya, qəzetlər susdurulan günlərdə Azərbaycanı in ...

                                               

Mirzə Xudaverdi Zərgər

Mirzə Xudaverdi Zərgər oymağındandır. Atası Qarabağdan, Zərgər obasından Talış vilayətinə köçmüşdü. Mirzə Xudaverdi 1775-ci ildə Dəştivənd mahalının Qızılavar kəndində doğulmuşdu. Gilan əyalətinin Kəskər kəndində təhsil almışdı. Sonra İsfahan şəh ...

                                               

Mirzə İbrahim ağa Təbrizi

Mirzə İbrahim ağa Təbriz şəhərində doğulmuşdu. Atası Hacı Şeyxəli ağa isə əslən Zəncanlıdır. O, mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Dini işlərlə məşğul olmuşdu. Təbrizin ziyalı şəxslərdən idi. Məşrutə hərəkatını dəstəkləyən müctəhid və mollaların c ...

                                               

Mirzə İbrahim xan Həkimi

İbrahim Mirzə Əbülhəsən oğlu 1871-ci ildə Təbriz şəhərində doğulmuşdu. 1889-cu ildən 1892-ci ilədək Tehran Darülfünunda kollecdə oxumuşdu. Fransız dilini öyrənmişdi. Tibbə həvəsi olduğundan ata-baba ixtisasını seçmişdi. Əldə etdiyi bilik onu qane ...

                                               

Mirzə İbrahim xan Kələntəri

Mirzə İbrahim xan Təbriz şəhərinin Bağimeşə məhəlləsində anadan olmuşdu. Mükəmməl təhsil almışdı. Şərəfəddövlə ləqəbini daşıyırdı. 1906-cı ildə məclisə üzv seçilmişdi. Mirzə İbrahim xan Kələntəri 1932-ci ildə vəfat edib.

                                               

Mirzə İsmayıl Əmirxizi

O, Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın atası Hacı Mir ağa Xoşginabi ilə dost idi. Hacı Mir ağa Xoşginabi Tǝbriz şǝhǝrinin ǝn sayqın vǝ tanınmış simalarından biri idi. Onun "Vǝrci meydanı"nda olan evi şǝhǝrin bütün siyasi-ictimai, elmi, iqtisadi vǝ ǝdǝbi şǝ ...

                                               

Mirzə İsmayıl xan Zəncani

Adyutantbası Mirzə İsmayıl xan 1849-1909 Zəncan əhalisindən olub, Mirzə Ələkbər xan adyutantbasının oğludur. O, 1883-cu ildə general rutbəsi alaraq, Nasirəddin şah tərəfindən topxanaya adyutantbası təyin edilir. O, uzun illər bu vəzifədə calısmıs ...

                                               

Mirzə İsmayıl Qasir

Mirzə İsmayıl Qasir Mirzə İsmayıl Səlim oğlu Axundov 1805-ci ildə Şamaxı qəzasının indiki Ağdaş rayonunun Ləki kəndində anadan olub. İlk təhsilinədə elə Ləkidə mədrəsədə yiyələnib. Yetkinlik yaşında Mirzə İsmayıl doğma kəndini tərk eləyir və o za ...

                                               

Mirzə Kazım bəy

Mirzə Kazım bəy, Rəşt – 27 noyabr 1870, Sankt-Peterburq) əsl adı Məhəmməd Əli Kazımbəy olmuş Azərbaycan əsilli rus şərqşünası, tarixçi, türkşünas və filoloqu. Mladorossi hərəkatının banisi Aleksandr Kazımbəyin babası. Rusiya Elmlər Akademiyasının ...

                                               

Mirzə Kərim bəy Hacıyev

Kərim Məşədi Həsən bəy oğlu 1845-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Şuşa qəza məktəbində rus dilini öyrənmişdi. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Dövlətdən bəy ünv ...

                                               

Mirzə Kərim xan

Mirzə Kərim xan 12 iyul 1869-cu ildə Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. Mirzə Kərim xan 30 sentyabr 1905-ci ildə Mirzə Həsən xanın təqdimatı ilə Yelizavetpol Gəncə şəhərinə vetse-konsul təyin olunmuşdu. Mirzə Kərim xan Məşrutə hərəkatına yaxından ...

                                               

Mirzə Kərim xan Müntəzəməddövlə

Mirzə Kərim xan 12 iyul 1829-cu ildə Firuzkuh şəhərində anadan olmuşdu. Herat fatehi Əmir Məhəmmədhüseyn xan Ərcüməndinin oğludur. Seyid mənşəlidir. Mirzə Kərim xan Fransanın Sensir şəhərində hərbi məktəbdə oxumuşdu. Hərbi məktəbi bitirəndən sonr ...