ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 236
                                               

Mirzə Qara Məhərrəmov

Mirzə Qara Ağalar oğlu 1892-ci ildə Şuşa qəzasının Tuğ kəndində anadan olmuşdu. 13 yaşında olarkən atası Ağaları erməni qəsbkarları öldürmüşdülər. Dayısı Behbud bəy Məlikyeqanov onu Bakı şəhərinə aparmış, Bibiheybət neft mədənlərində işə düzəltmi ...

                                               

Mirzə Qasım xan Təbrizi

Mirzə Qasım xan Mirzə Həsən xan oğlu Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Müzəffərəddin mirzənin büyütat müşaviri olmuşdu. Sonra saray münşisi vəzifəsində çalışmışdı. ...

                                               

Mirzə Qəniyev

Mirzə Qəniyev - 20 yanvar şəhidi. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 31 mart 1998-ci il tarixdə fərmanı ilə ölümündən sonra 20 Yanvar Şəhidi fəxri adı verilmişdir. Mirzə Qəniyev 13 sentyabr 1958-ci ildə Bakıda anadan olub. Bakı su kəmərləri ...

                                               

Mirzə Qiyas bəy

I Şah Təhmasib Səfəvinin 1524-1576 sadiq rəiyyətlərininn arasında Mirzə Qiyas bəy adlı bir şəxs vardı. Onun atası dövlət idarələrində məmur kimi çalışırdı. Buna görə də ailə ac deyildi. Şah vəfat edəndən sonra onun övladları arasında taxt-tac uğr ...

                                               

Mirzə Qulam Əhməd Qadiyani

Mirzə Qulam Əhməd Qadiyani - hind din xadimi, Əhmədiyyə məzhəbinin banisi. Özünü mücəddid "imanı yeniləşdirən adam", xristianlara vəd edilmiş Məsih və müsəlmanlara Qiyamət gününün yaxınlaşdığını xəbər verməli olan Mehdi elan etmişdir. Bir müddət ...

                                               

Mirzə Quliyev

11 yanvar 1974-cü il Bərdə rayonunun Saatlı kəndində anadan olmuşdur. 1980–1991-ci illərdə burada təhsil almışdır. 1992-ci il hərbi xidmətə çağırılmışdır. Quliyev Mirzə dövlətçiliyimizin qorunmasında da, vətənpərvərlik borcunu layiqincə yerinə ye ...

                                               

Mirzə Mahmud xan Dəvəli-Qacar

Məhəmmədrəhim xanın ikinci оğlu Mahmud xan 1861-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya pənah gətirmişdi. Ailə təlim-tərbiyəsi, təhsili almışdı. Sоnra məktəbdə оxumuşdu. Təhsilini univеrsitеtdə davam еtdirmişdi. Fransızca, almanca və ingiliscə bilirdi. ...

                                               

Mirzə Mahmud xan Maqsudlu

Mirzə Mahmud xan Maqsudlu Astrabadda anadan olmuşdu. Maqsudlu elindəndir. Abbas mirzə Qovanlı-Qacarın yanında xidmət etmişdi. 1828-ci ilin sentyabrında Naibüssəltənə Abbas mirzə Həsən xanı və Mirzə Mahmud xanı İrəvana Sərdarabad qalasının mühafiz ...

                                               

Mirzə Mehdi bəy Axundov

Mehdi bəy tanınmış ziyalı Mirzə Məhəmməd bəyin ikinci oğludur.1856-cı ildə Şuşa qəzasının Seyidli kəndində anadan olub.Ibtidai təhsilini ev şəraitində atasından almışdı. Sonradan Tehran şəhərində həkim ixtisasına yiyələnir.Fəaliyyətə böyüdüyü əya ...

                                               

Mirzə Mehdi bəy Vəzirov

Mirzə Mehdi bəy Mirzə Camal bəy oğlu 1833-cü ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. Əslən Hacılı camaatının Şərifbəyli obasındandır. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Bir neçə şərq və rus dilini bilirdi. Rusiya imperatorunun xüsusi qvardiyasında xidmət ...

                                               

Mirzə Mehdi Gərmərudi

Mirzə Mehdi Mirzə Əbu Məhəmməd oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. Bəyanülmülk ləqəbini daşıyırdı. Mirzə Mehdi Gərmərudi a ...

                                               

Mirzə Mehdi xan Diba

Mirzə Mehdi xan Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi oğlu Təbatəbai-Diba 1879 Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Atası Hacı Mirzə Məhəmmədrəfi Nazimülüləma şəhərin böyük mərtəbəli din xadimlərindən idi. Oğlu Mehdiyə əvvəlcə ev, sonra mədrəsə təhsili vermişdi. M ...

                                               

Mirzə Mehdi xan Qaffari

Mirzə Mehdi xan Fərrux xan oğlu Qaffari, Kaşan, İsfahan ostanı – 5 may 1918, Tehran) - İranın ticarət naziri.

                                               

Mirzə Mehdi Sarıcalinski

Axund Mеhdi pеdaqoji, еlmi və siyasi fəaliyyəti ilə bərabər, nümunəvi ailə başçısı kimi həyat yoldaşı Əzət xanım Kərbəlayi Abdulla ağa qızı ilə birlikdə bеş övlad tərbiyə еdib böyütmüşlər.

                                               

Mirzə Məhəmməd Axundzadə

Axundzadə Mirzə Məhəmməd Mirzə Kərim oğlu, Yelizavetpol – 1923, Gəncə) - maarif və teatr xadimi, şair, publisist, tərcüməçi, folklorşünas, filoloq alim, dramaturq.

                                               

Mirzə Məhəmməd bəy Dizaği

Mirzə Məhəmməd bəy Kərbəlayı İsmayıl bəy oğlu 1803-cü ildə Qarabağın Xırdapara-Dizaq mahalının Xatınbulaq kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini molla yanında almışdır. Sonra Şuşa şəhərində mədrəsə də təhsilini davam etdirmişdir. Mahal naibi ...

                                               

Mirzə Məhəmməd bəy Münşizadə

Hacı Mirzə Məhəmməd bəy Mirzə Kərim bəy oğlu 1800-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Əslən Cavanşir-Dizaq mahalının Hacılı camaatındandır. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra Təbriz şəhərində mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. O, Cə ...

                                               

Mirzə Məhəmməd xan Məmmədbəyov

Məhəmməd xan Məhəmmədəli xan Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Mirzə Məhəmməd xan bir çox diplomatik vəzifələrdə çalışmışdı. 7 oktyabr 1897-ci ildə Tiflis konsullu ...

                                               

Mirzə Məhəmməd Qarabaği

Şuşanın tanınmış həkimlərindən biri də Məhəmməd Qarabağidir. Ona Bağır oğlu Məhəmməd də deyirdilər. Məhəmmədin atası Bağır kişi öncə Məhəmmədhəsən ağa İbrahimxəlil xan oğlu Sarıcalı-Cavanşirin yanında, sonra onun oğlu Cəfərqulu xanın yanında pişx ...

                                               

Mirzə Məhəmməd Şirvani

Azərbaycan torpağının yetişdirdiyi məşhur ruhani alimlərdən biri də "Molla Mirza" və "Müdəqqiq Şirvani" ləqəbləri ilə tanınmış Məhəmməd Şirvanidir. Məhəmməd ibn Həsən Şirvani təqribən 1623-cü ildə Şirvan məntəqəsində doğulmuş, amma ömrünün çox hi ...

                                               

Mirzə Məhəmməd Zamanbəyli

Mirzə Məhəmməd Zamanbəyli 1 avqust 1860-cı il tarixdə Azərbaycan Dövlət Arxivinin kameral siyahısına əsasən Naxçıvanda Şahbuz kənddə məşhur sərgərdə Rus-İran müharibələrinin iştirakçısı Zaman-Xan Kəngərlinin oğlu Hacı Fərzəli Sultan Kəngərlinin a ...

                                               

Mirzə Məhəmmədəli bəy Qayıbov

Mirzə Məhəmmədəli bəy Mоlla Həsən bəy оğlu 1803-cü ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. Əslən Оtuziki еlinin Vеysəlli оbasındandır. Ibtidai təhsilini atasından almışdı. Sоnra ünlü alim Mоlla Ismayıl Mоlla Hafiz оğlundan ərəb, fars dillərini, ...

                                               

Mirzə Məhəmmədhəsən Şirazi

"Mirza Şirazi" adı ilə daha çox tanınmış Məhəmmədhəsən Hüseyni hicri-qəməri 1230-cu il, cəmadiül-əvvəl ayının 15-ində dünyaya göz açdı. Mirza Məhəmmədhəsən körpə ikən atası Mirza Mahmud vəfat etdi. Məhəmmədhəsənın tərbiyəsini dayısı Hüseyn Musəvi ...

                                               

Mirzə Məhəmmədhüseyn Seyfi

Mirzə Məhəmmədhüseyn Seyfi 1868-ci ildə Qəzvin şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Ustad yanında xəttatlığı öyrənmişdi. Mirzə Məhəmmədhüseyn Seyfi nəstəliq xəttinin ustadı idi. O, məşhur "Şahna ...

                                               

Mirzə Məhəmmədkərim bəy Kəbirli

Məhəmmədkərim bəy Mirzə Hаqvеrdi bəy оğlu 1779-cu ildə Şuşa şəhərində dоğulmuşdu. İbtidаi təhsilini аtаsındаn аlmışdı. Sоnrа mükəmməl mədrəsə təhsili аlmışdı. Sаvаdlı оlduğundаn dоlаyı mirzə аdlаnırdı. Mеhdiqulu xаn Sаrıcаlı-Cаvаnşirə xidmət еtmi ...

                                               

Mirzə Məmmədhəsən bəy Vəliyev

Mirzə Məmmədhəsən bəy Hacı Həsənəli bəy oğlu 1820-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdur. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Şuşa qəza məktəbində oxumuşdu. Dövlət idarələrində məmur işləmişdi, quberniya katibi mülki çinini almışdı. Hökumə ...

                                               

Mirzə Məmmədquluzadə

22 may 1922-ci ildə Ağcabədi rayonun Kəhrizli kəndində vəfat edib.

                                               

Mirzə Məmmədvəli Qəmərlinski

Mirzə Məmmədvəli Əli oğlu Qəmərlinski 1871-ci ildə İrəvan şəhərində çar ordusunun generalı Əli Qəmərlinskinin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Əli Qəmərli uzun müddət çar ordusunda xidmət etmişdir. Rusiya-İran və Krım müharibələrində xüsusi şücaət ...

                                               

Mirzə Mənsur Umudov

Umudov Mirzə Mansur Mirzə Hakim oğlu - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

                                               

Mirzə Məsud xan Gərmərudi

Mirzə Məsud Mirzə Əbdürrəhim oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. Mirzə Məsud atası Mirzə Əbdürrəhim Təbrizin vəziri olmuşd ...

                                               

Mirzə Möhsün xan Təbrizi

Mirzə Möhsün xan Şeyx Kazım oğlu Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Ərəb, fars, ingilis, fransız və italyan dillərini bilirdi. Mirzə Tağı xan Əmir Kəbir Təbrizdə iq ...

                                               

Mirzə Muxtar Məmmədov

Mirzə Muxtar Mirzə Ələsgər oğlu 1852-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsə də təhsilini davam etdirmişdi. Sonra, on bir yaşında türk-rus rus-tatar məktəbində təhsil almışdı. Fars və rus dill ...

                                               

Mirzə Mülküm xan

Mirzə Mülküm xan 1833-cü ildə İsfahanda bir erməni ailəsində dünyaya göz açmışdır. Mülküm xan Fransada təhsil almış, İranda "Fəramuşxanə" adlı bir Mason təşkilatı qurmuşdur. "Qanun" qəzetini nəşr edən Mülküm xan müasir bir cəmiyyət qurmaq məqsədi ...

                                               

Mirzə Müştaq

Bakı şəhərində anadan olmuş, orta məktəbi bitirmiş, M.F.Axundov adına Müəllimlər İnstitutunda təhsil almış, Bakı məktəblərində müəllimlik etmişdir. O, Böyük Vətən müharibəsi iştirakşısı olmuş, cəbhələrdə vuruşmuş, yaralanmış və ordudan tərxis old ...

                                               

Mirzə Nağı Nasiri

Mirzə Nağı Nasiri və ya Mirzə Nağı Ordubadi - Səfəvilər sülaləsinin son dövrlərində məmur kimi çalışmış şəxs. O, məşhur Ordubadi ailəsinə mənsubdur.

                                               

Mirzə Nurulla xan Yekani

Mirzə Nurulla xan Ağa bəy oğlu 1873-cü ildə Yekan mahalının Yekan kəhrizi kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini doğma kəndlərində almışdı. Şimali Azərbaycana gəlmiş burda bir müddət çalışmışdı. Mirzə Nurulla xan Məşrutə hərəkatına qoşulmuşdu ...

                                               

Mirzə Rza Əlizadə

Mirzə Rza Əlizadə - Tiflis şəhər ibtidai məktəbinin müəllimi. Mirzə Rza bəy Əlizadə 1875-ci ildə Borçalı qəzasının Faxralı elində dünyaya gəlmişdir. Tiflis Əliyyə məktəbində oxumuş, 1890–1895-ci illərdə Qori seminaryasında təhsil almışdır.

                                               

Mirzə Rza xan Avşar

Mirzə Rza xan Avşar elinin Bəgişli oymağındandır. Cənubi Azərbaycanın Qəzvin şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl təhsil almışdı. İran Məclisinin üzv seçilmişdi. Bir müddət Berlində yaşamışdı. Sonra Tehrana gəlmişdi. Bəhai idi. Mirzə Rza xan Bəgişl ...

                                               

Mirzə Rza xan Ərfəüddövlə

Sərtipi-əvvəl general mayor, baş adyutant, muinul-vuzəra, Əmiri-Tuman, Ərfəuddovlə, prins, sərdar və əmiri-nuyan knyaz kimi bir necə ali rutbəyə və titula malik olan ictimai xadim yuksək mərtəbələrdə xidmət etmis, muhum vəzifələrdə calısmısdır. H ...

                                               

Mirzə Rza Kirmani

Mirzə Rza Kirmani Cəmaləddin Əfqaninin inanılmış tərəfdarlarından biri idi. O, son dəfə 1894-cü ildə zindandan xilas olduqdan sonra İstanbula getmək məqsədilə əvvəlcə Gilana gəlmiş, səfər vəsaiti, pulu olmadığından, bir müddət Ənzəlidə qalmağa mə ...

                                               

Mirzə Rza Qədimov

Mirzə Rza Qədimov - Mirzə Qədim İrəvaninin nəvəsi. Tibb elmləri namizədi Şaiq Qədimovun verdiyi məlumata görə onun atası Mirzə Rza Qədimov və həyat yoldaşı Fatma xanım İrəvanda, eləcə də Zəngibasar rayonunda maarifin inkişafında mühüm rol oynamış ...

                                               

Mirzə Sadıq xan Müstəşarəddövlə

Mirzə Sadıq xan Mirzə Cavad xan oğlu Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Atasınndan sonra Müstəşarəddövlə ləqəbini daşıyırdı. Şeyx Möhsün xan Müşirəddövlənin bacısıoğludur. Mənbədə yazılır:"Sadiqi-həzrət titulunu daşıyan Mirzə Sadiq xan 7-1372/1952 ...

                                               

Mirzə Saleh Axundov

Mirzə Saleh Axundov 1898-ci ildə Cəbrayıl qəzasının Alxanlı obasında doğulmuşdu. İlk təhsilini Qaryagin Hazırkı Füzuli şəhərində rus ibtidai məktəbində alan S.Axundov həmin məktəbin dördüncü sinifini qurtardıqdan sonra iki il ruhani məktəbində ər ...

                                               

Mirzə Saleh xan Asəfəddövlə

Mirzə Saleh xan Asəfəddövlə Hacı Mehdi Kələntərin ailəsində Təbriz şəhərində, Bağmeşə məhəlləsində anadan olmuşdu. Mirzə İbrahim xan Kələntəriin böyük qardaşıdır. O, əvvəlcə Vəziri-Əkrəm ləqəbini daşıyırdı. Hacı Rzaqulu xan Şahsevən vəfat edəndən ...

                                               

Mirzə Səid xan Gərmərudi

Mirzə Səid xan Mirzə Süleyman oğlu Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının İşıqlı kəndində anadan olmuşdur. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Qacarlar dövlətinin tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. Mötəmənülmülk ləqəbini daşıyırdı.Onun soyu Xacə Abdulla ...

                                               

Mirzə Səlim Axundov

Mirzə Səlim Axundov 1855-ci ildə Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsinin Dədəli kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Bir müddət mədrəsədə oxumuşdu. Sonra İranın Tehran şəhərində darülfünuna universitetə qəbul olmuşdu. Burda təba ...

                                               

Mirzə Süleyman xan Meykədə

Mirzə Süleyman xan 1868-ci ildə anadan olmuşdu. Mirzə Əli Mustovfinin oğludur. Meykədə ləqəbli Mirzə Əli Mirzə Yusifin, o da Xələf təxəllüslü Hacı Mirzə Abdullanın oğlu, o isə Mirzə Kazım Aştiyaninin övladıdır. Mirzə Süleyman xan ibtidai təhsilin ...

                                               

Mirzə Şirin bəy Heydərxanov

Sədrəddin bəyin dördüncü oğlu Şirin bəy 1822-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. Mirzə Şirin bəy Heydərxanov mülkədar idi. Əmisi Nəcəfəli bəydən qalma Kərkicahan kəndin ...

                                               

Mirzə Tağı xan Əmir Kəbir

O adlı-sanlı nəsildən deyildi. Atası, Kərbəlayı Mahmud Qurban, İraq Əcəmin hakimi Mirzə İsa xan Fərəhaninin ailəsinin aşbazı, Mirzə İsa xan Fərəhaninin vəliəhd Abbas mirzənin yanında qayem-məqam vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar Təbrizə köçü ...

                                               

Mirzə Vəli İsmayılov

Mirzə Vəli İsmayılov 1885-ci ildə Şuşa qəzasının Rəncbərlər kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini kənd müəllimi Seyid Mir Qədir ağadan almışdı. Sonra Ağcabədi kənd məktəbində oxumuşdu. Burda Əbdüləli bəy Muxtarovdan dərs almışdı. 1898-1901-c ...