ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321
                                               

Əski monqol əlifbası

Əski monqol əlifbası - monqol yazılarından biri, qədimi monqol yazı sistemi, XIII əsrdən bizim günlərə qədər dayanmaz istifadədədir. Günlərimizə kimi qorunub saxlanılan ən qədim əski monqol abidəsi Çingiz daşıdır. Qədim zamanlardan bəri Monqolust ...

                                               

Gürcü yazısı

Gürcü yazısı – müstəqil fonetik yazı sistemi. Gürcü dilində yazmaq üçün Asomtavruli, Nusxuri və Mxedruli yazılarından istifadə olunur və hər üç yazının hərfləri bir-birinin ekvivalenti olub, eyni ad və əlifba sırasına malikdirlər, üçü də tək kame ...

                                               

Hanqıl

Hanqıl, - Koreya əlifba sistemidir. Koreya əlifbası, loqoqrafik Çin simvolları olan Hancadan tamamilə ayrı əlifbadır. Koreya əlifbası XV əsrin ortalarında Coson krallığı zamanı yaradılmış və hazırda həm Şimali Koreya və həm Cənubi Koreyanın rəsmi ...

                                               

Xınalıq əlifbası

Hal-hazırda isə Xınalıq dilində yazılan bütün yazılı sənədlər Xınalıq latın əlifbası əsasında hazırlanır. Xınalıq latın əlifbası 2013-cü ildə Məmmədov Elnur tərəfindən tərtib olunmuşdur. 2013-cü ilin may ayında Xınalıq kənd tam orta məktəbində ke ...

                                               

İvrit əlifbası

İvrit əlifbası - Sami dil ailəsinə daxil olan və İsrail dövlətinin rəsmi dövlət dili olan İvrit dilinin yazılması üçün istifadə olunan əlifba. İvrit əlifbasında yazı digər Sami əlifbasındakılar kimi sağdan sola yazılır. Əlifba 22 samit hərfdən ib ...

                                               

Krım-tatar əlifbası

Krım-tatar latın əlifbası 1992-ci il II Krım-tatar Milli Qurultayı tərəfindən təsdiqləndi. O, 31 hərf və 1 işarədən ibarətdir. â işarəsi ayrı bir hərf deyil. Önünde duran tutuq səsi yumşaldan işarə olaraq istifadə olunur. Bu hərflərin tələffüzü b ...

                                               

Qaqauz əlifbası

Qaqauz əlifbası - qaqauz dilində yazmaq üçün istifadə olunan əlifba. Əlifba var olduğu dövr ərzində müxtəlif qrafik əsaslarla mövcud olub və dəfələrlə islahatlara məruz qalıb. Son islahatlardan sonra qaqauz əlifbası latın əlifbasının əsasında fəa ...

                                               

Latın qrafikası

Latın əlifbası, müasir latın əlifbası - 26 hərfdən ibarət olaraq bir çox dillərin əlifbalarının qrafiki təsviri. Roman, german, kelt və baltik dillər qruplarında və slavyan, fin-uqor, türk, semit və İran dil qruplarında bəzi dillər, alban və bask ...

                                               

Laz əlifbası

Uzun müddət lazların əlifbası olmamışdır. Amma 1920-ci illərdən etibarən laz dilinin əlifbasının yaradılması üçün işlər aparılmağa başlanmışdır. Proffessor Niko Maara görə Osmanlı padşahı II Əbdülhəmid dövründə bu işlə məşğul olan Hopalı Faiq Əfə ...

                                               

NATO əlifbası

NATO əlifbası – ən çox istifadə olunan radio əlifbası. Hər ingilis hərfinə bir kod sözü aiddir, buna görə bütün məlumat, o cümlədən rəqəmlər dildən asılı olmayaraq anlaşılır. Əlifba Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı tərəfindən tərtib edilmiş, ə ...

                                               

Orxon əlifbası

Orxon əlifbası - VIII-X əsrlər arasında istifadə olunmuş türk əlifbası. Əlifba 1889-cu ildə Nikolay Yadrintsev tərəfindən təşkil olunmuş ekspedisiya Orxon vadisində keçdiyi üçün belə adlandırılmışdır. Orxon abidələrindəki yazıların mətni ilk dəfə ...

                                               

Run əlifbası

Run əlifbası kəhanət məqsədləri üçün istifadə olunan simvollardan ibarət, təxminən e.ə. 200-cü ildə yaradılmış qədim Skandinaviya əlifbasıdır. Qədim skandinav mifinə görə tanrı Odin doqquz gün yaralı şəkildə İqqdrasil ağacından başı-aşağı asılara ...

                                               

Sunda yazısı

Sunda yazısı, Sunda xalqı tərəfindən istifadə edilən bir yazı sistemidir. XIV və XVIII əsrlər arasında qədim sundalılar tərəfindən istifadə edilən Qədim Sunda yazısı əsasında qurulmuşdur. Sundalılar bir-birindən fərqli yazılardan istifadə etdiyin ...

                                               

Köməkçi nitq hissələri

Köməkçi nitq hissələri - ayrılıqda leksik mənaları olmur, suala cavab vermir, cümlə üzvü olmur, əsasən, leksik şəkilçi qəbul edib dəyişmir, söz yaradıcılığında iştirak etmir, yəni onlardan yeni söz yaratmaq olmur. Azərbaycan dilində beş köməkçi n ...

                                               

Morfologiya

Morfologiya - hər hansı bir dildə söz formalarının dəyişməsi sistemi, habelə qrammatikanın sözlərin formalarını öyrənən şöbəsi.

                                               

Semantika

Semantika -proqramlaşdırmada, eləcə də təbii dildə: sözlər, yaxud simvollar ilə onların təyin olunmuş mənaları arasında əlaqə. Dəqiq və adətən məhdud mənaları olan sözlərə əsaslanan proqramlaşdırma dilləri müəyyən semantik qaydalardan asılı olur. ...

                                               

Şəkilçi

Şəkilçi - lüğəvi mənası olmayan, sözün ayrılıqda işlənə bilməyən və kökə qoşulduqdan sonra leksik və ya qrammatik məna yaradan hissəsidir. Şəkilçilər 2 cür olur: leksik şəkilçilər və qrammatik şəkilçilər

                                               

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları

O saitli alınma sözlər a və ya o ilə deyilməsindən asılı olmayaraq, o ilə yazılır: avtomat, biologiya, velosiped, ensiklopediya, kollektiv, kombinat, laborant, obyekt, poeziya, poema, poçtalyon, problem, professor, solist, motor, polkovnik. Aşağı ...

                                               

Orfoqrafiya

Orfoqrafiya, yazı qaydaları - yazıda nitqin qrammatik formaları və sözlərin həmahəng ifadəsi. Həmçinin, bu həmahəngliyi təmin edən qaydalar toplusudur və bununla məşğul olan dilçiliyin sahəsidir. Orfoqrafiya - sözlərin düzgün yazılışını öyrənən, ...

                                               

Orfoqrafiya lüğəti

Orfoqrafiya lüğəti - hər hansısa bir dilə aid nəşr olunmuş konkret, tam səhvsiz mənbə Orfoqrafiya lüğəti tam səhvsiz olmalıdır. Bu tipli lüğətlərdə səhvlərə yol verilməməlidir. Çünki orfoqrafiya lüğəti mübahisələrə son qoyan bir istinad mənbəyidi ...

                                               

Akademizm

Akademizm və ya Akademik stil - Avropa incəsənət akademiyalarında formalaşdırılmış və geniş yayılmış peşəkar tədris metodu və bədii dizayn üslubudur. XVI əsrin ortalarında İtaliyada formalaşmağa başlayan bu üslub bir neçə yüz il ərzində bütün Avr ...

                                               

Dekadentçilik

Dekadentçilik və ya Dekadans - fransız sözü olub, tənəzzül, düşkünlük mənasında işlənir. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyat və incəsənətin vəziyyətini ümumi xarakterizə etmək üçün istifadə olunan termin. XX əsrin birinci yarısında on ...

                                               

İmpressionizm

İmpressionizm - XIX əsrin 60-70-ci illərində Fransada təşəkkül tapmış incəsənət cərəyanı. Ədəbiyyatda impressionizm geniş mənada XIX əsrin son rübündə yaranmış, müxtəlif əqidə və yaradıcılıq metoduna malik yazıçıları birləşdirən üslub, məhdud mən ...

                                               

Lirik abstraksiya

Lirik abstraksiya müharibədən öncəki modernist üslublu rəssamlıqda iki əlaqəli, lakin fərqli tendensiyalardan biridir. Avropa Lirik Abstraksiyası Paris şəhərində təşəkkül tapmışdır. Bu ad ilk dəfə 1947-ci ildə Jan Joze Merşand tərəfindən işlənmiş ...

                                               

Minimalizm

Minimalizm fəlsəfəsini ən gözəl izah edən fikirlərdən biri Platona məxsusdur: Bir çox insan tərəfindən ümumiyyətlə bilinməyən bu fəlsəfi baxışın formalaşma tarixi XIX əsr kimi göstərilsə də, əslində bundan daha əvvəlki dövr fəlsəfəsində də minima ...

                                               

Neo-Dada

Neo-Dada - dünyagörüşü münasibətlərindən fərqli olan müasir incəsənətin müxtəlif üslublarını, meyllərini və əsərlərini, tarixi dadaizmin üsulları və ya üsullarını canlandıran bir müddətdir. Neo-Dadaizm hərəkatı pop-artın ingilis və amerika sənəti ...

                                               

Pop-art

Pop-art - 1950-60-cı illərdə Qərbi Avropa və ABŞ-da abstrakt ekspressionizmə əks reaksiya kimi meydana gəlmiş təsviri incəsənət istiqaməti, partlayış, şok effekti əmələ gətirən incəsənət.

                                               

Postminimalizm

Postminimalizm - minimalizmdən təsirlənmiş və ya minimalizm ilə eyni dövrü keçən müxtəlif sənət sahələri üçün istifadə olunan termin. Bu termin tez-tez təsviri sənət və musiqidə istifadə olunsa da, minimalizmi kritik bir istinad nöqtəsi kimi qəbu ...

                                               

Primitivizm

Primitivizm - XIX əsrdə yaranmış rəsm stili. Bir uşaqın yaradıcılığına və ya ibtidai dövrün təsvirlərinə bənzər formaları tərtib edən şəklin qəsdən sadələşdirilməsi daxildir. Bəzi tənqidçilərə görə, sadə sənətinin konsepsiyası "primitivizm" anlay ...

                                               

Purizm (incəsənət)

Purizm - 1918-1925-ci illər arasında Fransada rəssamlıq və memarlığa sahəsində yayılmış hərəkat. Purizm hərəkatına Amedee Ozenfant və Çarlz Eduard Canneret başçılıq etmişdir. Onlar bu hərəkatı kubizmə əsaslanaraq yaratmışdılar. Purizmdə cismlər s ...

                                               

Tonalizm

Tonalizm - 1880-ci illərdə ortaya çıxan Amerika Birləşmiş Ştatlarının vizual sənət istiqamətində və hava məkanının və ya sdumanin dominant tonu ilə landşaftların təsviri ilə xarakterizə olunur.1880-ci ildən 1915-ci ilə qədər tonikistlərin əsərlər ...

                                               

Toyizm

Toyizm – 1990-cı ildə Hollandiyanın Emmen şəhərində yaradılan incəsənət hərəkatı Bu söz oynaq xüsusiyyətli incəsənət əsərlərini və onların təməlindəki fəlsəfəni simvolizə edir. ”Izm” suffiksi həm incəsənət, həm də din aləmində hərəkət və ya hərək ...

                                               

Ampallanq

Ampallanq - kişi genital pirsinq növü. Deşik horizontal olaraq penis başından keçir, bəzən uretraya toxuna bilər. Həmçinin dərin ampallanq növü də mövcuddur, onun əsas fərqi - penisin ortasından keçməsindədir. Ampallanqın analoqu vertikal kəsimli ...

                                               

Döş giləsi pirsinqi

Döş giləsi pirsinqi - bədəndə edilən pirsinq növlərindən biridir. Bu pirsinq döş giləsinin mərkəzi hissəsində və hər bir bucaq altında deşilə bilər, lakin adətən onu horizontal və ya şaquli formada etmək daha məqsədəuyğundur. Bundan başqa, döş gi ...

                                               

Korset (pirsinq)

Pirsinq 18 - 20 ga 0.8 - 1.0 mm ölçüdə iynələrlə fiksasiya olunur, sağalma prosesi 2-3 ay davam edir. Həmçinin beldə gələcək pirsinq dəliklərinin edilməsi üçün düzgün işarələnməsi vacibdir. Sağalma gedişində dərini xlorgekdsidinlə miramistinlə və ...

                                               

Labret

Labret - pirsinq üçün istifadə edilən bəzək əşyası. Labret ştanqadan və bağlayıcı diyircəkdən ibarətdir. Standart ölçülər: qalınlığı 1.6 mm, uzunluğu 6 mm-dən 20 mm qədər ola bilər. Dodaq və qulaq pirsinqi üçün istifadə edilir.

                                               

Pirsinq

Pirsinq – bədən modifikasiyasının bir forması, bədənin bir sıra yerlərində deşiyin yaradılması və oraya bəzək və ya zinət əşyalarının taxılması. Pirsinqin edilməsi və ya edilməməsinin bir çox səbəbi ola bilər. Bir sıra insanlar pirsinqi dini və y ...

                                               

Şahzadə Albert (pirsinq)

Genital dəlik yaradılma ənənəsi Duq Malloyun Bədənin və genitaliyaların pirsinqi haqda məlumatı yayılması ilə ciddi şəkildə təhrif olunmuşdu. Onun məlumatlarında çox sayda şəhər əfsanələri vardır; məsələn Şahzadə Albert geyimi altında özünün cins ...

                                               

Tunel (pirsinq)

Tunel - qulağın sırğalıq nahiyyəsinə taxılan halqa şəklində və böyük ölçüdə olan bəzək əşyası. Adi sırğadan dəliyin böyük diametri ilə fərqlənir. Həmçinin sonradan həmin dəliyin bağlanma prosesi Plaq adlanır.

                                               

Cəhənnəm qapıları (Roden)

Cəhənnəm qapıları – Fransız heykəltəraş Ogüst Rodenin italyan şair Dante Aligyerinin poeması "İlahi Komediya"nın ilk hissəsi olan "Cəhənnəm"dən bir səhnəni təsvir edən monumental əsərdir. Heykəlin hündürlüyü 6, eni 4, dərinliyi isə 1 metrdir. Əsə ...

                                               

Cəvahirnameyi-Lənkəran

Cəvahirnameyi-Lənkəran - Talış xanlığının iqtisadi,coğrafi və tarixi həyatından bəhs edən,həmçinin ərazinin Rusiya tərəfindən zəbt olunması məsələsinə toxunan əsərlərdən biridir.Əsər Seyidəli Kazım bəy oğluna məxsusdur.Bu əsər cəmi 43 vərəqdən ib ...

                                               

Çapayev və boşluq (roman)

1996-cı ildə yazılmış "Çapayev və Pustota" romanı haqqında müəllifin özü deyir: "Bu əsər dünyada hadisələrin tamamilə boşluqda baş verdiyi ilk ədəbiyyat nümunəsidir". Əslində isə hadisələr 1919-cu ildə Çapayevin diviziyasında baş verir. Əsərin pr ...

                                               

Qorxu və Titrəmə

"Qorxu və Titrəmə" - 1843-cü ildə İohannes de Silentio təxəllüsü ilə çap olunan Sören Kyerkeqora aid fəlsəfi bir əsərdir. Ümumilikdə kitabın başlığı Bibliyada keçən bir hissədən götürülüb. Belə ki, kitabın baş qəhrəmanı Tanrının ondan öz sevimli ...

                                               

Qulliverin səyahəti

Qullıverın səyahətləri, İrlandiyalı yazıçı Jonathan Swiftin 1726-cı ildə tamamladığı satirik romandır. Swift bu romanda həm insan təbiətini, həm də səyahət yazılarını satirik edir. Gülliverin Səyahətləri yalnız Swiftin ən məşhur əsəri deyil, eyni ...

                                               

Pələng dərisi geymiş pəhləvan

Pələng dərisi geymiş pəhləvan - XII əsrdə gürcü yazıçısı Şota Rustaveli tərəfindən yazılmış epik əsər. Poemanın əsasını IX əsrdə yazılmış qədim bulqar, türk şairi Mikayıl Şəmsi Baştu tərəfindən yazılmış "Şan qızı dastanı" təşkil edir.

                                               

Studentlər (roman)

Studentlər - Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin romanı. Tələbələrimizin içində inqilab ruhlu, əməkçi kütləni düşünən, ictimai yaraların nərədən doğduğunu anlayanlar da var idi. Lakin bunların bütün fəaliyyəti irtica dövrünün qorxunc məngənəsi arasında ə ...

                                               

Şah İsmayıl Səfəvinin tarixi (salnamə)

"Şah İsmayıl Səfəvinin tarixi" Tarix-i şah İsmayıl-i Səfəvi” - I Şah İsmayılın naməlum tarixçisi tərəfindən ədəbiyyatda şərti olaraq" Tarix-i şah İsmayıl-i Səfəvi” adını almış, I Şah İsmayılın həyatının salnaməsi yazılmışdır. Əsər I İsmayılın əcd ...

                                               

Petrikovka təsvirləri

Petrikov təsvirləri və ya Petrovikovka - Dnepropetrovsk vilayətində yerləşən Petrikovka kəndinin adından götürülən Ukraynanın dekorativ-naxışlı xalq rəsmidir. 2012-ci ildə Ukrayna Mədəniyyət Nazirliyi Ukraynanın qeyri-maddi mədəni irsinin bir his ...

                                               

Animalistika

Animalistika, bəzən də Animalizm - təsviri incəsənətin janrıdır,hansının ki, heyvanlar əsas obyektidir, əsasən rəsmdə, şəkillərdə,heykəltəraşlıqda, qrafikada və nadir hallarda dekorativ incəsənətdir.Animalistika özündə təbiəti uyğunlaşdırır və bə ...

                                               

Art Brut

Xam sənət - Kənar sənət öz-özünə öyrədilmiş və ya sadəlövh sənət ustaları tərəfindən sənətdir. Tipik olaraq, kənar sənətkarlar kimi etiketlənənlərin əsas sənət dünyası və ya sənət qurumları ilə əlaqəsi azdır. Çox hallarda, işləri yalnız ölümlərin ...