ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371
                                               

Dendrobium anosmum

Callista anosma Lindl. Kuntze 1891 Dendrobium superbum var. giganteum Rchb.f. Dendrobium caninum Burm.f. Merr. 1921 Dendrobium macranthum Miq. 1859 Dendrobium retusum Llanos 1859 Dendrobium superbum Rchb.f. 1861 Callista scortechinii Hook.f. Kunt ...

                                               

Dendrobium aphyllum

Dendrobium aphyllum var. cucullatum R.Br. P.K.Sarkar 1984 Dendrobium aphyllum var. katakianum I.Barua 2001 Limodorum aphyllum Roxb. 1795 Basionym Dendrobium stuartii F.M.Bailey 1884 Dendrobium pierardii var. cucullatum R.Br. Hook.f. 1890 Callista ...

                                               

Dendrobium bigibbum

Dendrobium phalaenopsis var. thundersleyense auct. 1905 Callista phalaenopsis Fitzg. Kuntze 1891 Dendrobium bigibbum var. compactum C.T. White 1941 Dendrobium phalaenopsis var. album B.S. Williams 1894 Dendrobium bigibbum var. sumneri F. Muell. F ...

                                               

Dendrobium bracteosum

Dendrobium quadrialatum J.J.Sm. 1922 Dendrobium dixsonii var. eborinum F.M. Bailey 1899 Dendrobium trisaccatum Kraenzl. 1910 Dendrobium chrysolabrum Rolfe 1889 Pedilonum quadrialatum J.J.Sm. Rauschert 1983 Dendrobium dixsonii F.M. Bailey 1899 Den ...

                                               

Derem drasenası (Əjdaha ağacı)

Hündürlüyü 150-250 sm-dir.Düz gövdəli bitki olub,qalın,oduncaqlaşmış,əsasən budaqlanan və yarpaqlarla sıx örtülmüş çoxillik bitkidir.Yarpağının uzunluğu 50 sm,eni 5 sm,kənarları ağ zolaqlıdır.Salxımşəkilli qoltuq çiçək qruplarına yığılmışdır;üstd ...

                                               

Dəlinmişyaraq oxlivə

Hündürlüyü 80 sm olan ikiillik çılpaq bitkidir. Kökü yumurtaşəkilli və ya şarşəkilli qalınlaşmışdır. Gövdəsi düz, budaqlanmış, tinləri ensiz qanadlıdır.

                                               

Dərgil

Qəhvəyi itburnu yaxud dərgil, Gülçiçəklilər fəsiləsinin itburnu cinsindən bitki növü. Azərbaycanın dağ-meşə zonalarında və kolluq yerlərində geniş yayılmışdır. Dərman məqsədilə meyvələrindən istifadə olunur. Meyvələri adətən sentyabr – oktyabr ay ...

                                               

Dəri ağacı

Gövdəsinin üzərində az iynələri olan dekorativ, kiçik ağacdır. İynələri bünövrəsində enli, uzunluğu 3 mm-dir. Yarpaqları nazik bölünmüş, lələkvari, uzunluğu 3-5 sm-dir. Çiçəkləri ağ rəngli, silindrik, möhkəm olmayan sünbülvari çiçək qruplarında y ...

                                               

Dərman acıqıjısı

Dərman acıqıjısı - acıqıjı cinsinə aid bitki növü. Nasturtium officinale R.Br. – Dərman acı qıjı - Жеруха лекарственная – Medicinal watercress

                                               

Dərman pişikotu

Dərman pişikotu - pişikotu cinsinə aid bitki növü. Dərman pişikotu 60–120 sm hündürlükdə yerüstü gövdəsi olan çoxillik ot bitkisidir. Gödək şaquli istiqamətli kökümsova və çoxlu nazik ipvari saçaqlı köklərə malikdir. Gövdənin üzərində qarşı-qarşı ...

                                               

Dəstəvari qulançar

Balkan yarımadası, Kiçik Asiya, İran, Qafqaz və Orta Asiya da yayılmışdır; Şərgi Avropa düzənliyin ancaq cənub hissəsində enliyarpaqlı meşələrdə və çöllərdə, kolluqlarda, daşlıq yerlərdə bitir.

                                               

Dəyirmiyarpaq pirola

Dəyirmiyarpaq pirola -. Erikakimilər - fəsiləsinə aid bitki növüdür. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Kritik təhlükə həddində olanlar ” kateqoriyasına aiddir –CR B1abi,ii,iii,iv,v. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Dilsa dovşanalması

Hündürlüyü 1-2 m olan, yarpaqlı koldur. Budaqları bozumtul-qara və ya qonurtəhər-qara, nazik, möhkəm tükcüklü, parlaqdır. Yarpaqları xətvari - lansetvari, çılpaq, 0.6-2.5 x 0.8-1.5 sm, sıx, sarımtıl-boz və ya boz çalarlı, parlaq, ucu bizdir. Çiçə ...

                                               

Dipterocarpaceae

Vateria L. Stemonoporus Thwaites Hopea Roxb. - Hopeya Pakaraimaea Maguire & P.S.Ashton - Pakaraymeya Anisoptera Korth. - Anizoptera Cotylelobium Pierre Dipterocarpus C.F.Gaertn. - Dipterokarpus Vateriopsis F.Heim Shorea Roxb. ex C.F.Gaertn. - Şor ...

                                               

Disentra

Cinsin adı yunancadan "ikimahmızlı" kimi tərcümə olunur. Adı çiçəyin quruluşu ilə izah olunur. Bu cinsə 20 növ daxildir. Vətəni Asiya və Şimali Amerikadır. Gülçülükdə təxminən 10 növündən istifadə olunur. Onlardan 3 növü xüsusilə geniş yayılmışdı ...

                                               

Disynaphia

Disynaphia radula Chodat R.M.King & H.Rob. Disynaphia littoralis Cabrera R.M.King & H.Rob. Disynaphia halimifolia DC. R.M.King & H.Rob. Disynaphia variolata B.L.Rob. R.M.King & H.Rob. Disynaphia spathulata Hook. & Arn. R.M.King & H.Rob. Disynaphi ...

                                               

Dişli topulqa

1 m-ə qədər hündürlükdə, cavankən şabalıdı-boz, sonralar isə boz rəngli, tüklənmiş, nazik tilli zoğları olan koldur.Yarpaqlar uzunsov, tərs və ya pazşəkilli olub, 1.5-3.5 sm uzunluğunda, 0.3-1.5 sm еnindədir. Tamkənarlı, ortadan, bəzən isə qaidə ...

                                               

Dmitri armudu

Hündürlüyü 5 m-dək, şarşəkilli çətirli və boz qabıqlı kiçik ağacdır. Zoğları uzun, iti iynəlidir. Meyvələri hamar-şarşəkilli, çılpaq, qonur, tək, qalın meyvə saplaqlarında yerləşir.

                                               

Dolomiaea

Dolomiaea scabrida C.Shih & S.Y.Jin C.Shih Dolomiaea platylepis Hand Mazz. C.Shih Dolomiaea forrestii Diels C.Shih Dolomiaea berardioidea Franch. C.Shih Dolomiaea lateritia C.Shih Dolomiaea baltalensis Dar & Naqshi Dolomiaea georgii J.Anthony C.S ...

                                               

Dovşanquyruğu gəvən

Kiçik Qafqaz, Şimali və Qərbi Monqolustan, Kiçik Asiya, Türkiyə və Şimali İranda yayılmışdır. Buna bəzən "sarı akasiya" da deyilir. Gürcüstanda rast gəlinir.

                                               

Dördölçülü ağcaqayın

Hündürlüyü 7-12 m-ə çatan, hamar, tünd qonur qabıqlı, sarı-qəhvəyi rəngdə sürüşkən yarpaqlı ağacdır. Budaqları nazik, çılpaq və yüngül, al qırmızı və ya yaşıldlr. Yarpaqları yumurtavari və ya uzunsov-yumurtavari, uzunluğu 6-8 sm, eni 4-5 sm, bünö ...

                                               

Duqlas limnanthesi

Duqlas limnanthesi - Limanthes L. cinsinə bir növ- Duqlas limnantesi daxildir.Mühit amillərindən asılı olaraq bu bitki birillik və ikiillik kimi yaşıllaşdırmada istifadə olunur.Bitkinin hündürlüyü 15 sm-ə çatır,yarpaqları açıq yaşıl,lələkvaridir. ...

                                               

Duqlas topulqası

Düz dayanan gövdələri və uzunmüddətli 45 günədək çiçəkləməsi olan, yarpağı tökülən koldur. Zoğları tükcüklü və çox möhkəmdir. Parlaq yaşıl yarpaqları orta ölçülü, uzunsov, mərkəzinədək bütöv, yuxarı hissəsində dişli, alt tərəfdən bir az tükcüklü ...

                                               

Düzyarpaq gəvən

Hündürlüyü 20-40 sm, çətirinin diametri 80 sm olan, sıxbudaqlı, yastıq əmələ gətirən, yarpağını tökən, tikanlı koldur. Tikanları 4-13 sm uzunluqda, möhkəm və yaxud çox oraqvarı əyilmiş, cavanları açıq sarımtıl rəngli olub, yuxarıya meyillidir. Ya ...

                                               

Dаur murdarçası

Hündürlüyü 10 m-ə çаtаn аğаcdır. Аğаcın qаbığı tünd, qаrаmtıl-qоnur rənglidir, nisbətən yаşlı аğаclаrdа çаtlаr əmələ gəlir.Cаvаn budаqlаr tüklü yаşıldır, sоnrаlаr bоz və yа аçıq qəhvəyi rəngli оlur. Budаqlаrın ucundа аdətən iri tumurcuq yеrləşir. ...

                                               

Echinops orientalis

Çoxillik bitkidir. Gövdəsi sadə, düzdayanan, hündürlüyü 70-80 sm, bənövşəyi vəzili, ağ keçəvari tükcüklüdür. Yarpaqları lələkvari, uzunsov lansetvari və ya lansetvari-tikanlı, ucubiz hissələrə bölünmüşdür, yanları tikanlı-diş-dişli, üstdən yaşıl, ...

                                               

Edelveys

Çiçәk qrupu az-çox sıxlıqlı yumaqcıqlar, yaxud mürәkkәb yarımçәtirlәr bәzәn tәk sәbәtciklәr kimi topalanmış sәbәtcikdir; adәtәn, Edelveysә xas" ulduz” fiquru әmәlә gәtirәn keçә tüklü uc yarpaqları ilә әhatәlәnmiş olur. Avrasiya dağlarında Qafqaz ...

                                               

Exinasea

Exinasea- bu cinsin adı çiçəyinin iynəşəkilli kasa yarpaqlarına görə yunancadan "kirpi" kimi tərcümə olunur. Bu cinsin Atlantik okeanı yaxınlığında və Şimali Amerika rayonlarında bitən 3 növü məlumdur. Yaşıllaşdırmada onların yalnız bir növündən ...

                                               

Ellipsvari qarağac

Hündürlüyü 40 m, gövdəsinin diametri 1.5 m olan iri ağacdır. Çətiri enli silindirik, ucu yumru, cavan budaqları çılpaq və ya tükcüklüdür. Qabığı boz və ya qırmızı qonur, dərin çatlayandır. Tumurcuqlari iti, uzunluğu 4-6 mm, yuxarı hissəsi narıncı ...

                                               

Encelia

Encelia farinosa Torr. & A.Gray var. phenicodonta S.F.Blake I.M.Johnst. Encelia farinosa Torr. & A.Gray var. farinosa - Brittlebush Encelia canescens Lam. Encelia conspersa Benth. Encelia densifolia C.Clark & Kyhos Encelia asperifolia S.F.Blake C ...

                                               

Enliyarpaq gərməşov

Enliyarpaq gərməşov - gərməşovkimilər fəsiləsinin gərməşov cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 2-3 4 m-ə qədər olan hündür kol və ya kiçik ağacdır. Budaqları dəyirmi, hamardır. Yarpaq: Yarpaqları iri, çılpaq, uzunluğu 6 8-12 20 sm, eni 2 4-6 sm-di ...

                                               

Epidendrum

Epidendrum haematanthum Schltr. Epidendrum citrochlorinum Hágsater & Dodson Epidendrum bivalve Lindl. Epidendrum albifloroides D.E.Benn. & Christenson Epidendrum alsum Ridl. ex Thurn Epidendrum cogniauxianum Hoehne Epidendrum aquaticum Lindl. Epi ...

                                               

Epipactis microphylla

Çoxillik ot bitkisidir.Kökümsovları kiçikdir. Gövdənin hündürlüyü 15-40 sm-dir. Yarpaqları lansetşəkilli, xırdadır, uzunluğu 1.5 - 3.5 sm, eni 1 sm-ə qədərdir. Çiçək qrupu oxu salxım şəklindədir, uzunluğu 3-12 sm-ə qədər çatır. Çiçəkləri xırdadır ...

                                               

Erməni quşarmudu

Kol və ya alçaqboylu ağacdır. Yarpaqları yumurtavarı, ellipsvarı və ya uzunsov ellipsvaridir. Üstdən tünd yaşıl və çılpaq, altdan bozumtul və ya ağ rəngli, sıx keçətükcüklüdür. Yan damarlarının sayı 9-10 cütdür, onlar yarpağın altında aydın seçil ...

                                               

Erythrocephalum

Erythrocephalum jeffreyanum S.Ortiz & Rodr.Oubiña Erythrocephalum minus Oliv. Erythrocephalum plantaginifolium O.Hoffm. Erythrocephalum caudatum S.Moore Erythrocephalum goetzei O.Hoffm. Erythrocephalum microcephalum Dandy Erythrocephalum dianthif ...

                                               

Espeletiopsis

Espeletiopsis pannosa Standl. Cuatrec. Espeletiopsis caldasii Cuatrec. Cuatrec. Espeletiopsis bogotensis Cuatrec. Cuatrec. Espeletiopsis guacharaca S.Díaz Cuatrec. Espeletiopsis almorzana Cuatrec. Espeletiopsis insignis Cuatrec. Cuatrec. Espeleti ...

                                               

Ethulia

Ethulia ngorongoroensis M.G.Gilbert Ethulia rhizomata M.G.Gilbert Ethulia greenwayi M.G.Gilbert Ethulia conyzoides L.f. Ethulia vernonioides Schweinf. M.G.Gilbert Ethulia burundiensis M.G.Gilbert & C.Jeffrey Ethulia megacephala Sch.Bip. ex Miq. E ...

                                               

Euchiton

Euchiton paludosus Petrie Holub Euchiton limosus D.G.Drury Holub Euchiton audax D.G.Drury Holub Euchiton japonicus Thunb. Holub Euchiton traversii Hook.f. Holub Euchiton sphaericus Willd. Holub Euchiton delicatus D.G.Drury Holub Euchiton polylepi ...

                                               

Ev quşarmudu

Hündürlüyü 15-20 m bəzən 30 m-dək, yavaş böyüyən, gövdəsinin diametri 1 m-dək, enli, yumru çətirli ağacdır. Budaqları əvəlcə boz keçəli, sonra çılpaq, qırmızı-qonurdur. Cavan ağacların qabığı qonur və hamar, qocalarda çatlayan və soyulandır. Yarp ...

                                               

Eyxler dağlaləsi

Eyxler dağlaləsi - zanbaqkimilər - fəsiləsinin dağlaləsi cinsinə aid bitki növü. Şərqi Zaqafqaziyanın nadir endemik növüdür. Qazax Ceyrançöl, Molladağ ətrafında, Şamaxı rayonları, bozqır yaylası, Samur-Dəvəçi ovalığı və Alazan-Əyriçay ovalığında ...

                                               

Əkilən ənginar

Əkin ənginarı, əkin artişoku, tikanlı ənginar – fəsiləsinin ənginar cinsinə aid bitki növü. Çoxillik, göy – yaşıl rəngdə bitkidir, 2 m-ə qədər hündürlükdə yerüstü gövdəsi var. Çiçəkləri qırmızı və ya bənövşəyidir, meyvəsi qutucuqdan ibarətdir. Bi ...

                                               

Əlcəzair evkalipti

Hündürlüyü 20 m-ə çatan, piramidal çətirli, gövdəsi hamar qabıqlı, vaxtaşırı qabığını tökən ağacdır. İri ağaclarda yarpaqlar növbəli düzülüşlü, oraqvari, neştərvari, 10-15 sm uzunluqda 1-2 sm enində olub, mavi rənglidir. İri yarpaqları yumurtavar ...

                                               

Əlvan yulğun

Hündürlüyü 8 m-ə çatan ağac və ya kоldur. Qabığı qırmızımtıl, cavan zоğları açıq-qоnur rəngli, budaqda çохsaylıdır. Çiçək salхımı sadədir, yarpaq qоltuğunda yеrləşib, uzunluğu 9 sm-ə çatır. Çiçəkləri 5 üzvlü, ləçəkləri çəhrayı və ya ağdır. Еrkəkc ...

                                               

Əncir

Azərbaycanın bir çox yеrlərində yеtişdirilir. Orta əsr Azərbaycan müəllifləri bu bitkinin mеyvələrinin müalicəvi əhəmiyyətindən ətraflı məlumat vеrirlər. Məhəmməd Mömin yazır ki, əncir yüksək qızdırmanı, titrətməni, susuzluğu aradan qaldırır və i ...

                                               

Əsmə

Anemonidium Spach Holub Eriocapitella Nakai Arsenjevia Starod. Anetilla Galushko Anemoclema Franch. W. T. Wang Jurtsevia Á. & D. Löve Anemonastrum Holub Mümkün olunan sinonimləri: Barneoudia Gay Miyakea Miyabe & Tatew. Oreithales Schltdl. Pulsati ...

                                               

Ətirli qətran

Gözlüklü qətran Godr. sinonimi)birillik bitki kimi yetişdirilir. Bu, 50 sm hündürlükdə, nazik yarpaqlı və müxtəlif rəngdə beşləçəkli çiçəkləri olan bitkidir. Hazırda yabanı növlərdən gülçülükdə istifadə olunmur. Bitkinin sort və hibridləri geniş ...

                                               

Ətirli moruq

Hündürlüyü 1-1.5 m olan yarımkoldur, çətirinin diamеtri 1.5-2 m olmaqla şaхələnmişdir. Yarpağı 3-5 hissəli, еni 2.5 sm-ə qədər olub, tünd yaşıl, üzəri tükcüklüdür. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir. Çiçəkləri al-qırmızı və ya çəhrayı rəngli olub, ...

                                               

Ətirli sumaq

Uzunluğu 9 m-ə qədər olan,tünd-qonur qabıqlı və qırmızı budaqları olan həmişəyaşıl kol və ya ağacdır.Yarpaqları 3 bölümlü,neştərvari,üstü tünd-yaşıl,alt səthi açıq-yaşıl rənglidir.Sarı,salxımşəkilli çiçək qruplarında yerləşir.Noyabr-dekabr ayları ...

                                               

Əyilmişyarpaq yukka

Hündürlüyü 2 m-ə qədər olan həmişəyaşıl koldur. Gövdəsi kifayət qədər yumşaq, tünd-yaşıl rənglidir. Təpə hissəsi xətvari yarpaqların sıx topası ilə qurtarır. Qısa, şaxələnmiş gövdəsi 1-1.5 m-ə qədərdir. Cod lifli yarpaqları gövdənin ucunda rozetə ...

                                               

Əzgil

Əzgil - gülçiçəyikimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Azərbaycanın dağ-meşə rayonlarında geniş yayılmışdır. Almayabənzər meyvələri olan əzgilmuşmula ağacı Zaqafqaziyada, eləcə də Krımda yayılmışdır. Yabanı halda yayılan əzgilin meyvələri sarı-qonu ...