ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372
                                               

Farqeza katalpası

Hündürlüyü 20 m-ə çatan, ulduzvari-tüklü cavan zoğlu, yarpağını tökən ağacdır.Yarpaqları ucu biz və ya yumru, ürəkşəkilli, qarşı-qarşıya düzülüşlü, uzunluğu 20 sm-ə qədər olub, uzun saplaqlıdır. Kənarları bütöv və ya çıxıntılı, sadədir. Yarpaq ay ...

                                               

Fars yasəməni

İran yasəməni 2 m-dək hündürlüyündə, çox şaxələnmiş budaqları olan koldur. Cavan budaqları çox zəif tükcüklüdür. Daha iri budaqları boz və ya qonur rəngli, pulcuqlu, sallaq, nazikdir. Yarpaqları kağızvari və ya dərili, hamar, bütöv, uzunluğu 2-4 ...

                                               

Faseliya

Faseliya cinsinə daxil olan növlər birillik olub, Şimali Amerikanın Kaliforniya ştatında, Cənubi Amerikada və Meksikada geniş yayılmışdır. Dəniz səviyyəsindən 500 m hündürlüyə qədər olan bölgələrdə, əksərən daşlıq və qayalıq zonalarda rast gəlmək ...

                                               

Fedorovi armudu

Дерувья и кустарники СССР.М.Л.: АН СССР, 1960 Т.5.543с. Əsgərov A.M. Azərbaycanın ali bitkiləri.Azərbaycanın florasının konspekti II cild. Bakı: Elm, 2006.283 s. "Abşeronun ağac və kolları".Bakı: "Elm və təhsil", 2010. Гроссгейм А.А. Флора Кавказ ...

                                               

Fərqanə yemişanı

Hündürlüyü 3 m-dək olan ağacdır. Yaşlı nüsxələrdə hündürlüyü 5.9 m, gövdəsinin diametri 6.8 sm olur. Vegetasiya dövrü may ayından oktyabr ayınadək davam edir. Surətlə böyüyür. İyun ayında 7 gün ərzində çiçəkləyir. Meyvələri avqust ayında yetişir.

                                               

Fındıq

Məlum 15 növündən 7 növü daha çox yayılmışdır. Fındıq özünün yüngül, ətirli və dadlılığına görə yeyinti sənayesində geniş istifadə olunur. Axır 20 ildə dünyada fındıqdan istifadə 2 dəfə artmışdır. Fındıq – tam və xırda, qızardılmış və qovurulmuş ...

                                               

Fırçaotukimilər

Abelia x grandiflora Adoxa Viburnum divaricatum Lonicera ciliosa Viburnum subpubescens Valeriana buxifolia Leycesteria Viburnum lantanoides Viburnum arboreum Valerianella Lonicera tatarica Valeriana cernua Heptacodium Valeriana asterothrix Viburn ...

                                               

Fil xortumçiçәyi

Hündürlüyü 20-50 70 sm, gövdəsi düz, adətən budaqlanan, vəzili-tükcüklü və ya çılpaq olan birillik ot bitkisidir. Yarpaqları qarşı-qarşıya düzülmüş, demək olar ki, oturaqdır, qaidə hissəsində dəyirmi və yaxud uzunsov-ürəkşəkillidir, kütdür, kənar ...

                                               

Filireyaşəkilli fontaneziya

Hündürlüyü 3 m-dək, şaxələnmiş, sarı-qonur budaqlı, yarpağı tökülən koldur. Zoğları dörd hissəli, yarpaq yerləşməsi üzbəüzdür. Yarpaqları sadə, bütöv, yumurtavari-neştərvari və ya ellipsvari, uzunluğu 2-4 sm və eni 0.8 sm, pöhrədən əmələ gələn zo ...

                                               

Fişer şternbergiyası

Fişer şternbergiyası - fəsiləsinin şternbergiya cinsinə aid biki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilmək təhlükəsində olanlar ” kateqoriyasına aiddir – EN A2c+3c; B2ab. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Florenski dağlaləsi

Florenski dağlaləsi -. Zambaqkimilər – fəsiləsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar ” kateqoriyasına aiddir – VU A2c + 3c. Nadir, atropatan endemik növüdür.

                                               

Flourensia

Flourensia macroligulata Seeligm. Flourensia heterolepis S.F.Blake Flourensia microphylla A.Gray S.F.Blake Flourensia glutinosa B.L.Rob. & Greenm. S.F.Blake Flourensia angustifolia DC. S.F.Blake Flourensia hirta S.F.Blake Flourensia pulcherrima M ...

                                               

Fomin tıs-tısı

Təbiətdə alçaq kolcuqdur. Yastıqcıqları möhkəm, yarımşarşəkilli, diametri 10-20 sm-dir. Yay yarpaqları intensiv göyümtül, hamar, üç hissəli, xətvari-lansetvari, çox cod, uzunluğu 1-2 3 sm və eni 1-1.5 mm, çılpaq, ucu biz, kənarları xırda tükcüklü ...

                                               

Forçunov ölməz kolu

Hündürlüyü 3 mеtr olub, pasvarı, tüklənmiş zoğlu və tikanlı budaqları olan kol bitkisidir. Yarpaqları еllips və ya tərs yumurtavarı, 2-5 sm uzunluqda, 0.6-3.0 sm еnindədir. Uc hissədə dəyirmi, bəzən sivri, qaidəsi pazvarıdır. Üst tərəfdən parılda ...

                                               

Forstera hoveyası

Hündürlüyü 12 m-ə çatır. Palmanın gövdəsi dairə formasında yarpaq yarıqları ilə örtülmüşdür. Bünövrəsində gövdəsi enlidir. Yarpaqları lələkvari, qövsvari əyilmişdir. Gövdə ətrafında düzülən yarpaq yarıqları gövdənin düz olmasını göstərir. Alt tər ...

                                               

Fortuna başcıqlı qaraçöhrə

Kiçik gövdəli, alçaq boylu koldur. Bitkinin çətiri enli-oval olub, yarpaqları üfüqi cərgələrdə yerləşir, hamardır, uzunluğu 9 sm-ə qədərdir. Yarpaq ayaları dərili və parlaqdır. Yarpağın üst hissəsi yaşıldır, alt tərəfi isə açıq rəngli zoqlarla ör ...

                                               

Fyodorov gəvəni

30-40 sm hündürlüyündə, yerə yatıq, azca qalxan, yaxud cavan vaxtında dik budaqlı yastıq əmələ gətirən koldur. Budaqları az, yaxud çox dağınıq tikanlarla örtülüdür. Yarpaqları yumurtaşəkilli, neştərvari, ağ, qalın olub, ucları kirpikvaridir. Yarp ...

                                               

Fyodorov quşarmudu

Hündürlüyü 2 m olan kol və ya ağacdır. Yarpaqları 7-10 sm uzunluqda, kənаrlаrı ikiqat, bəzən də dərin dişcikli olub, tərsyumurtavari və ya ellipsvaridir. Ucu sivriləşmiş, qaidəyə doğru isə paz şəkilli daralmışdır. Yarpağın alt səthində damarlar a ...

                                               

Fyodorov tıs-tısı

Kiçik kolcuqdur. Budaqları əsasa qədər köhnə yarpaqlarla örtülüdür. Yarpaqların hamısı demək olar ki, üfüqi, oturaq olub, göyümtül, çılpaq, kənarları boyunca hamar və ya aşağı hissəsində az və ya çox dərəcədə qısa, nadir hallarda kirpikciklidir. ...

                                               

Gagea

Upoxis Adans., Fam. Pl. 2: 20 1763. Hornungia Bernh., Flora 23: 392 1840. Hemierium Raf., Fl. Tellur. 2: 27 1837. Szechenyia Kanitz, Növényt. Gyujtesek Eredm. Grof Szechenyi Bela Keletazsiai Utjabol: 60 1891. Reggeria Raf., Autik. Bot.: 55 1840. ...

                                               

Gavalıyarpaq alma

Hündürlüyü 10 m-dən çoх olan dеkorativ ağacdır. Ağacın budaqları açıq-qonur və ya qırmızı rənglidir, еnli, yumru çətir əmələ gətirir. Yarpaqları yumurtaşəkilli, еllipsvari və ya uzunsovdur, ucu biz, kənarları хırda dişlidir, əvvəl tüklü olub, son ...

                                               

Gecaçan dovşanalması

3 m hündürlüyündə həmişəyaşıl koldur. Cavan budaqları sıх tükcüklərlə örtülmüşdür, sonralar isə çılpaqlaşır və tünd qəhvəyi rəng alır. Yarpaqlarının uzunluğu 3-8 sm, еni isə 2-3 sm olub, tərs yumurtavari və ya ovaldır. Üstü tünd yaşıl rəngli, çıl ...

                                               

Gecyetişən armud

Hündürlüyü 10-15 m-ə çatan ağacdır. Zoğları çılpaq və ya tükcüklü, bəzən isə kеçətükcüklüdür. Yarpaqları uzunsov, yumurtavaridir, 7-12 sm uzunluqda, 4-6 sm еnindədir. Kənarları dişlidir və açıq-yaşıl rəngdədir. Yarpaqların hər iki tərəfi əvvəlcə ...

                                               

Gəngiz şoranı

Geniş şaxələnmiş, xırda kolcuqdur, boyu 15-20 30 sm, diametri 15-25 sm, dib hissəsi odunlaşmışdır. Cavan zoğları qısa, bizvari, üçtillidir, uzunluğu 4-5 mm-dir. Çiçəkləri sünbülvari çiçək qrupunda yerləşir. Sentyabr ayında çiçəkləyir. Meyvələrin ...

                                               

Gəvəni tıs-tıs

10 sm-dək hündürlüyü olub, budaqlanmamış və ya bir-iki budaqlı kolcuqdur. Yarpaqları boz-göyümtül, 1-3 4 sm uzunluqda, yuxarı yarpaqlardan fərqli olaraq üfüqi yerləşib və ya aşağı yönəlmişlər. Sünbülcükləri 10 mm uzunluqdadır. Kasacığı 8 mm uzunl ...

                                               

Ginkgoaceae

Ginkgoaceae - çılpaqtoxumlular şobəsinin sırasına aid biki fəsiləsi. Fəsiləyə aid yegənə müasir Ginkgo cins və 9 nəsli kəsilmiş cins aiddir.

                                               

Glanduloza-setosa itburnu

Hündürlüyü 20-25 sm, gövdəsinin qabığı tünd qonur olan kolcuqdur. Tikanları iynəşəkilli, qılçıqlı, vəzicikləri oturaqdır. Orta yarpaqların uzunluğu 4-7 sm-dir. Xırda yarpaqları 7 ədəd, alt cütlükdə inkişaf etməmişdir, digərləri bir-birindən uzaqd ...

                                               

Gongylolepis

Gongylolepis oblanceolata Pruski Gongylolepis jauaensis "Aristeg., Maguire & Steyerm." V.M.Badillo Gongylolepis yapacana Maguire Gongylolepis benthamiana R.H.Schomb. Gongylolepis martiana Baker Steyerm. & Cuatrec. Gongylolepis bracteata Maguire G ...

                                               

Görkəmli çiriş

Görkəmli çiriş - asfodelinakimilər fəsiləsinin çiriş cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Təhlükə həddinə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir – EN B1ab + 2ab.

                                               

Gövdəsiz çaşır

Gövdəsiz çaşır - çətirkimilər fəsiləsinin praqnos cinsinə aid biki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Təhlükəli həddə yaxın olanlar” kateqoriyasına aiddir –NT. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Gövdəsiz zöhəçiçəyi

Fissipes acaulis Aiton Small, 1903 Fissipes hirsuta f. albiflora E.L.Rand & Redfield Farw., 1938 Cypripedium acaule f. biflorum P.M.Br., 1995 Cypripedium acaule f. albiflora E.L.Rand & Redfield, 1894 Cypripedium acaule f. lancifolia House, 1924 C ...

                                               

Göyümtül zirinc

Hündürlüyü 0.8-1.2 m-dir, çətri yarımyumrudur, eni 2 dəfə çoxdur, tez böyüyən, həmişəyaşıl koldur. Çoxsaylı zoğları vardır. Qabığı sarı-ağ, biraz yarıqlıdır, iynələrinin uzunluğu 2 sm-ə qədərdir. Yarpaqları növbəli,ellipsvaridir, uzunluğu 2-3 sm- ...

                                               

Gözəl bugenvilleya

Vətəni Cənubi Amerikadır. Braziliyada geniş yayılmışdır. Qərbi Avropanın cənub rayonlarında bəzək bitkisi kimi məşhurdur. Qafqazın Qara dəniz sahillərində Suxumi, Batumi, açıq şəraitdə, zədələnmiş halda qışlayır. Suxumi və Adlerdə tək-tək nümünəl ...

                                               

Gözəl bulaqotu

Gözəl bulaqotu - bağayarpağıkimilər fəsiləsinin bulaqotu cinsinə aid biki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu Təhlükəli həddə yaxın olanlar kateqoriyasına aiddir – NT. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür.

                                               

Gözəl dovşanalması

3 m hündürlüyündə həmişəyaşıl koldur. Cavan budaqlarının qabığı tünd boz rəngli, aşağıya doğru sallanır. Yarpaqları хırda, uzunsov еllipsvari, 8-10 mm uzunluğunda, 3-5 mm еnindədir və parlaqdır. Mеyvəsi dairəvi, qırmızıdır, 2-3 toхumludur. Toхuml ...

                                               

Gözəl katalpa

Sıx, geniş, piramidal çətirə malik, hündürlüyü 30 m-ə çatan, qamətli ağacdır. Gövdəsinin üzəri boz, qalın təbəqəli qabıqla örtülmüşdür. Yarpaqlarının uzunluğu 30 sm, eni 15 sm, iri, üst səthi hamar, parlaq-yaşıl, alt səthi seyrək tüklü olub, uzun ...

                                               

Grossheym süsəni

Azərbaycanın Naxşıvan ərazisində, Ordubad rayonunun Şıxyirdu və Soyuqdağ yamaclarında, həmçinin Ermənistanda yayılıb. Dəniz səviyyəsindən 2400-3000 m yüksəklikdə orta və yuxarı dağlıq qurşaqların ortu yamaclarında bitir. Qeyd eilən ərazidə zəif y ...

                                               

Güləbətin (bitki)

Gülçülükdə güləbətinin 3 növü xüsusilə geniş yayılmışdır: Alp güləbətininin P. alpina yarpaqları sallaq və qönçəli, gülləri ağ olub, hündürlüyü 25 sm, diametri 7 sm-ə qədərdir. Yaz güləbətini Yuxuotu P. vernalis - hündürlüyü 15 sm, yarpaqları sal ...

                                               

Güllübudaq sekurineqa

Hündürlüyü 1.5-3 molan,şaxələnmiş, çoxsaylı düz, çılpaq budaqlı,yarpağını tökən yoldur. Yaşlı budaqları açıq-sarı,cavan budaqları isə yaşıldır.Cavan zoğları naazik, açıq-yaşıl və ya açıqyaşılımtıl -sarıdır. Govdələrinin qabığı boz rəngdədir.Yarpa ...

                                               

Gümüşü iydə

İynəsiz, enli şaxələnmiş çətiri olan yarpağı tökülən, 5 m-ə qədər hündürlükdə kol və ya kiçik ağacdır. Zoğları qırmızı-qonur rəngli qabıqla örtülmüşdür. Yarpaqları yumurtaşəkilli və ya uzunsov-neştərvarı olub, uzunluğu 3-8 sm-dir. Hər iki tərəfdə ...

                                               

Gürcü armudu

Quba rayonunun qayalıq yerlərində, Xızı Altıağac, Şamaxı Göylər, Möl və Quşçu kəndləri arası, Dəvəçi rayonu Çıraqqala dağının yamacı, Ordubad rayonu Gilançayın sağ sahilindəki Bist kəndi, Şahbuz rayonlarında Güneyqışlaq kəndi quzey adlanan ərazis ...

                                               

Gürcü doqquzdonu

Hündürlüyü 1.5-3 m-ə çatan, alçaqboylu, dağınıq çətirli koldur. Yarpaqları 2-4 sm uzunluğunda qısa saplaqlı, xırda, yumurtavarı-ovalşəkillidir, hər iki tərəfi, xüsusilə alt hissəsi sıx tükcüklüdür. Çiçəkləri ağ və ya sarımtıl rəngli olub, xaricdə ...

                                               

Gürcü fındığı

Hündürlüyü 30 m-ə, gövdəsinin diametri 90 sm-ə qədər olan ağacdır. Sıx çətiri, düz qaməti vardır. Cavan budaqları sarımtıl-boz, zoğları isə sarımtıl rəngli olub, tükcüklüdür. Gövdəsinin qabığı tünd-boz rəngdə, dərin çatlıdır. Qabığı üst hissədə p ...

                                               

Gürcü itburnusu

Hündürlüyü 70-100 150 sm-ə qədər olan koldur. Yarpaqları 3.5-1.5 sm uzunluqda, 7-9 ədəd, еllipsvarı və ya tərs yumurtavarı formada, qaidə hissəsi pazvarı, kənarı iti mişardişli çılpaq və ya vəziciklərlə örtülü yarpaqcıqlardan ibarətdir. May-iyund ...

                                               

Gürcü palıdı

Hündürlüyü 32 m оlаn аğаcdır. Zоğlаrı qırmızımtıl-qəhvəyi rəngdə, çılpаqdır. Yаrpаqlаrının uzunluğu 5-18 sm, еni 3-7 sm, tərs və yа uzunsоv, оvаl fоrmаlı, dərivаri, üst tərəfdən yаşıl, pаrıldаyаn, аlt tərəfdən аçıq yаşıl tüklərlə örtülüdür. Оturа ...

                                               

Gürcü süsəni

Gürcü süsəni - Süsənkimilər – fəsiləsinin süsən cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar ” kateqoriyasına aiddir –VU D2. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür.

                                               

Gürcü zirinci

Azca tilli, qonur-qırmızı və ya qonurumtul-çəhrayı budaqlı, hündürlüyü 2-3 m-ə qədər olan koldur. Qopartikanlılarının uzunluğu 4 sm-ə qədərdir, aşağıda yerləşənlər möhkəmdir, adətən üçhaçalı, yuxarıdakılar isə sadədir. Yarpaqları dərivari, saplağ ...

                                               

Gürcüstan armudu

Boyu 9 m-ə çatan ağac və ya koldur. Çətiri kürəvari, qabığı boz, uzununa çatlıdır. Cavan zoğları bozumtul-qonur rəngdədir. Gövdəsi sеyrək tikanlıdır. Yarpaqları еnli еllipsvari, nеştərvari, ucu sivriləşmişdir. Yarpaq ayasının hər iki tərəfi bozum ...

                                               

Gürcüstan böyürtkəni

Budaqları tilli, qеyri-bərabər kеçətüklü, qaidədən basıq və oraqvaı əyilmiş tikanlıdır. Yarpqları 5 barmaqvarı yarpaqcıqlıdır. Yarpaqcıqlar tikanlı saplaqlı, üzəri tüksüz, altdan nazik ağ, kеçətüklü, aхırıncı bir qədər rombşəkilli, uzunsaplaqlı, ...

                                               

Gynoxys

Gynoxys rimbachii Gynoxys capituliparva Gynoxys hutchisonii Gynoxys puracensis Gynoxys campii Gynoxys arnicae Gynoxys calyculisolvens Gynoxys acostae Gynoxys induta Gynoxys malcabalensis Gynoxys perbracteata Gynoxys venulosa Gynoxys florulenta Gy ...