ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376
                                               

Korolkov doqquzdonu

Hündürlüyü 3 m olan, yumşaq tüklü, budaqlı, dekorativ, yarpağıtökülən koldur. Yarpaqların diametri 3 sm-ə çatır, enli qaidəli, yumurtaşəkilli və ya ellipsvarı, ucu biz, mavi-yaşıl rənglidir, çox vaxt göyümtül olur. Aprel-may aylarında 15-20 gün ə ...

                                               

Kökatan nargülü

Hündürlüyü 15 m-ə qədər olan, iri, qalın gövdəsi üzərində külli miqdarda hava kökləri əmələ gətirən sarmaşıqdır.Budaqda xırda yarpaqların sayı 9-11 ədəd olub, qarşılıqlı, lələkvari, ellipsvari,uzunluğu 3-6 sm-dir, üst hissəsi yaşıl, kənarları diş ...

                                               

Krım buxurkolu

Hündürlüyü 0.5-1 m-ə çatan kiçik koldur. Yarpaqlarının uzunluğu 1-5 sm, eni 1-2 sm olub, qırışlı, uzunsov-yumurtavari, boz-yaşıl rəngli və üzbəüz düzülüşlüdür. Çiçəklərinin diametri 4.5-5 sm, çəhrayı rənglidir. Krım buxurkolunun yarpaqlarında və ...

                                               

Krım quşarmudu

Hündürlüyü 4-5 m-dək olan, az budaqlanan ağacdır. Yarpaqları uzunsov lələkvari bölünmüş, alt tərəfi bozumtul -keçəlidir, uzunluğu 5-7 sm, eni 3-5 sm-dir. Çiçəkləri ağ qalxanlarda yerləşir. Meyvələri şarşəkilli, diametri təxminən 10 mm, yetişdikdə ...

                                               

Krım şamı

Krım Şamı ağacdır, 20-40 m hündürlüyündədir, dirək gövdəsinin diametri 60 sm-ə çata bilir, çətiri geniş, dağınıq, yastı və dəyirmidir, üfüqi uzanmış budaqları ucdan yuxarı qalxandır, dirək gövdəsinin aşağı hissəsinədək qabığı qaradır, dərin-şırım ...

                                               

Kuznetsov quşarmudu

Yuxarı və ortа dаğ qurşаqlаrındа fıstıq meşələrində, sеyrəк mеşələrin kənarlarında cənub yamaclarda təsаdüf еdilir. Təbii еhtiyаtı: Azərbaycanda arealı geniş deyildir. Biоlоji хüsusiyyətləri: Hündürlüyü 4–5 m-ə çаtаn аlçаqbоylu коldur. Yаrpаğı sа ...

                                               

Kürd yerköpüyü

Kürd yerköpüyü - qərənfilkimilər fəsiləsinin yerköpüyü cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir -NT.

                                               

Kürəkvariyarpaqlı murdarça

Budaqları tikanlı ağac və ya kol bitkisidir. Bitkinin hündürlüyü 8 metrə çatır. Yarpaqları ellepsvari və ya lansetvaridir, uzunluğu 2.5-7 sm, eni 7-25 mm-dir. Çiçəkləri poliqam və ya ikievli sarı və ya ağ olub kiçik qruplarla, bəzən də tək yerləş ...

                                               

Qabıqlı çayyovşanı

Qoca budaqların qabığı bozumtul-qonur, birillik zoğların qabığı sarımtıl-yaşıldır. Yarpaqları xətvarı-uzunsov, xırdа, uzunluğu 1.5-5 mm, eni 0.5-1 mm, biz, bir az içəriyə burulmuş, bünövrəsi enli, oturaq, rəngi göyümtül-yaşıldır. Çiçək salxımları ...

                                               

Qafqaz canavargiləsi

Hündürlüyü 1.2 m olan yarpaqlı koldur. Yarpaqları növbəli, sadə, kiçik, oval, uzunluğu təxminən 2.5-4.5 sm, eni 8-12 mm, tutqun-lansetvari, açıq yaşıl və ya mavi-yaşıldır. Kiçik, ağ çiçəkləri 4-20 ədəd topalarda yerləşir, ətirlidir, meyvələri sar ...

                                               

Qafqaz cökəsi

Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və İranda yаyılmışdır. Böyük və Kiçik Qаfqаzdа, Lənkərаn rаyоnunun аşаğı düzən hissədən bаşlаmış yüksək dаğ qurşаğınа qədər mеşələrdə yаyılmışdır. Azərbaycanın nadir bitkisidir. Tək-tək və ya qrup şəklində, ...

                                               

Qafqaz çubuqlucası

Hündürlüyü 3 m olan koldur. Zoğları sarı və ya qırmızımtıl-sarıdır. Gövdənin qabığı qəhvəyi-qonur, çatlayan və soyulandır. Yarpaqları nazik, yaşıl, uzunsov, ellips və ya neştər formalı, 3.5-8 sm uzunluqda, uc tərəfdən sivri, əsası dairəvi, kənarl ...

                                               

Qafqaz doqquzdonu

Hündürlüyü 3.5 m-ə çatan,dikduran gövdəli,alçaqboylu ağac və ya koldur.Yarpaqları uzunsov-oval və ya yumurtavarı-ovalşəkillidir,yarpaq damarları 4-13 cüt olub,aydın seçilir.Çiçəkləməsi yarpaqlamadan sonra baş verir.Dişiciyi 2 və ya 5 yuvalıdır.Er ...

                                               

Qafqaz dovşanalması

3 metr hündürlüyü 9.8 fut olan növdür. Meyvəverən budaqları 25-40 mm-dir 0.98-1.57 dyum. Yarpaqları sadə, növbəli, saplaqlı və bütövdür. Beş, ulduzvari çiçəkləri vardır.

                                               

Qafqaz xanımotu

Qafqaz xanımotu - - Badımcançiçəklilər – fəsiləsi, xanımotu cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu Nəsli kəsilməyə həssas olanlar kateqoriyasına aiddir – VU B1b i, iii. Azərbaycanın nadir, Qafqazın ende ...

                                               

Qafqaz xurması

Qafqaz xurması və ya Adi xurma - ebenakimilər fəsiləsinin xurma cinsinə aid biki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar ” kateqoriyasına aiddir – VU D2. Azərbaycanın nadir növüdür.

                                               

Qafqaz qızılağacı

Təbiətdə bоyu 20–30 m-ə qədər çatan, düz gövdəli ağac növüdür. Cavan bitki оlarkən gövdənin rəngi yaşılımtıl-bоz оlur. Sоnradan gövdənin qabıq hissəsi qalınlaşır və üzərində çatlar əmələ gəlir, tünd rəngdə оlur. Təpə tumurcuğu оturaqdır, saplaqsı ...

                                               

Qafqaz quşarmudu

Hündürlüyü 4–5 m-ə çatan alçaqboylu koldur. Yarpağı sadə, enli, tərs ellipsvarı olub, qaidə hissəsi azacıq pazvarıdır. Yarpaqlarının uzunluğu 6-12 sm arasında ola bilir.Yarpaqlarının üst tərəfi çılpaq alt tərəfi isə keçətüklüdür. Yarpaqlarının kə ...

                                               

Qafqaz sarmaşığı

Uzunluğu 30 m-dək olan, əmici köklərin köməkliyi ilə ağacların gövdələrinə,qayalara və divarlara qalxan,həmişəyaşıl,oduncaqlı lianadır.Yarpaqların uzunluğu 10 sm-dək,dərili,üstü tünd-yaşıl,parlaq,formaca müxtəlifdir: artım zoğlarında 3-5 qanadlı, ...

                                               

Qaqnepena zirinci

Hündürlüyü 2 m olan həmişəyaşıl, düz böyüyən və ya sallaq koldur. Gövdəsi slindrik, sarımtıl, bir az ziyillidir, zoğlarının uzunluğu 2 sm-dir, iynələri üçhissəlidir. Sadə, iri, parlaq yarpaqları dalğalı, tutqun-yaşıl, ensiz-lansetvari, tərs yumur ...

                                               

Qalxanvari itburnu

Hündürlüyü 3 m-dək olan koldur. İynələri qarmaqvari, xırda, yarpaqları 5-7, iri yumurtavari, alt tərəfi tükcüklü, sadə dişlidir. Çiçəkləri uzun saplaqlarda, ağ və ya əsasən açıq çəhrayı, orta ölçülüdür, çiçəkaltlığı lansetvaridir, kasayarpaqları ...

                                               

Qaltoniya

Qaltoniya- cinsi ingilis antropoloqu E. Qaltonun şərəfinə adlandırılmışdır. Cinsə 4 növ soğanaqlı bitki daxildir. Onların vətəni Cənubi Afrikadır. Gülçülükdə 2 növündən istifadə olunur. Ağ qaltoniya ya da Kap Afrika sünbülçiçəyinin G. Candicans h ...

                                               

Qanqal

Qanqal - astraçiçəklilər sırasının mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid biki cinsi. Çoxillik, az hallarda ikiillik otlardır. Çiçəkləri boruşəkilli olub, səbətcik formalı çiçək qrupunda yerləşir. Çiçək sarığı və yarpağının kənarı tikancıqlı, toxumlar ...

                                               

Qantəpər

Qantəpər – fırçaotukimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. Qantəpər təbii halda Azərbaycanda geniş yayılmış dərman bitkisidir.Qantəpərin növlərinin əksəriyyəti sarı rəngli, xoşa gələn çiçəkləri olan çoxillik ot bitkisidir. Qantəpərin dünyada 60 növün ...

                                               

Qara gəndalaş

Qara gəndalaş - gəndalaş cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 3-5 m olan, qollu-budaqlı kol, bəzən hündürlüyü 5-8 m olan balaca ağacdır. Cavan budaqları hamar, əvvəlcə yaşıl, daha sonra isə yaşılımtıl-boz olur. Yaşlı budaqların qabığı boz-kül rəngl ...

                                               

Qara meyvəli dovşanalması

Hündürlüyü 2 m-dək olan koldur. Yarpaqları sadə, növbəli, kənarları bütöv, üstü tünd yaşıl və alt tərəfi ağımtıl tükcüklüdür. Aprel-mayda çiçəkləyir. Çiçəkləri xırda, çəhrayı, sallaq salxımlarda, çiçək saplağı tükcüklüdür. Meyvəsi şarşəkilli, qar ...

                                               

Qarabağ dağlaləsi

Qarabağ dağlaləsi - zanbaqkimilər fəsiləsinin dağlaləsi cinsinə aid bitki növü. Cənubi Zaqafqaziya nadir endemik növdür. Şuşa və Lısoqorsk sovxozu ətrafında, Əskəran Topxana və Hadrut rayonlarında yayılmışdır. Dəniz səviyyəsindən 1800 m hündürlüy ...

                                               

Qarabağ gəvəni

Hündürlüyü 20-30 sm olan, iynəli, yastıqvari, şaxələnmiş, çoxbudaqlı kolcuqdur. Yarpaqların uzunluğu 4-6 sm, xırda yarpaqcıqları 6-9 cüt, 2-6 sm uzunluğunda, 1-2 mm, enində çılpaqdır. Çiçəkləri qoltuq dəstələrdə yerləşir, başcıq çiçək qruplarının ...

                                               

Qarağackimilər

Ulmus L. - 20–30 növü var Lozanella Greenman - Mərkəzi Amerikada bitən iki növü Meksikadan Boliviyaya kimi hər yerdə rast gəlinir. Phyllostylon Benth. - Braziliyada bitir Zelkova Spach - 5-7 növü var. Holoptelea Planch. - Hindistanda bitir Chaeta ...

                                               

Qarağacyarpaq evkommiya

Hündürlüyü 20 m-ə çatan ağac olub, yumurtavari çətirə malikdir. Gövdəsinin qabığı qəhvəyi-boz rəngdə, uzununa çatlıdır. Zoğları çılpaq, açıq və ya sarımtıl-qonur rəngdədir. Tumurcuqları iti uclu yumurtavarı olub, qonur pulcuqlarla örtülmüşdür. Ya ...

                                               

Qarağan şoranı

Rusiyada, Dərbənddə və Azərbaycanda Xəzər dənizinin şimal sahilində, Kür çayı ətrafında təsvir edilmişdir. Qafqazda, Avropada, Orta Asiyada, İranda təbii halda bitir.

                                               

Qarağat rəvəndi

Qarağat rəvəndi və ya bəzi bölgələrdə uşqun - Qırxbuğumkimilər - fəsiləsi, rəvənd cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Təhlükəli həddə yaxın olanlar ” kateqoriyasına aiddir – NT. Azərbaycanın nadir n ...

                                               

Qaraqaşlı yemişan

Hündürlüyü 3-5 m-ə qədər olan koldur. Gövdə qabığı qəhvəyi və ya bozdur. Çətiri kürəvi və ya yumurtavari, tikanlıdır. Yarpaqları növbəli, adətən dilimlidir. Çiçəkləri mürəkkəb qalхanvarı çiçək qrupuna toplanmaqla budaqların ucunda yеrləşmişdir. K ...

                                               

Qarameyvəli yemişan

Hündürlüyü 7 m-ə çatan dəyirmi çətirli ağacdır.Cavan zoğları aşağıya doğru sallanır, üzərində qısa tikanlar vardır. Yarpaqları yumurtavari və ya dəyirmi-yumurtavaridir, iti uclu, üstdən tünd yaşıl, alt hissəsi isə açıq yaşıl rəngli, zəif tükcüklü ...

                                               

Qaratikan

Hündürlüyü 1.5-35 m olan olduqca tikanlı koldur.Bir neçə gövdəyə malikdir, budaqları əyri-üyrü, çılpaq qonur rəngdədir.Yarpaqları 2-4.5 sm, növbəli, elliptik və ya çəpinə yumurtavari, qıraqları xırdadiş mişarvaridir, üstdən çılpaq, tünd yaşıl rən ...

                                               

Qarışıq armud

Hündürlüyü 10 m, gövdəsinin diametri 10-12 sm çatan ağacdır. Çətiri şaxələnmiş, bir az sallaqdır. Budaqları iynəli və qonur qabıqlı, cavan budaqları tükcüklü, sonradan təxminən çılpaqdır. Tumurcuqları iri, qonur, qırmızımtıl çalarlı, yumurtavari- ...

                                               

Qarışıq quşarmudu

Hündürlüyü 7-10 m-dək bəzən 18 m çatır olan, yarpağını tökən ağacdır. Çətiri yumru və uzun, qabığı qonur gümüşü-boz rənglidir. Yarpaqların uzunluğu 20-30 sm, lələkvari formalı, 9-13 lansetvari yarpaqlı, ucu biz və kənarları dişlidir. Payızda yarp ...

                                               

Qarsiniya

Verticillaria Ruiz & Pav. Pentaphadilium Warb. Clusianthemum Vieill. Cambogia L. Rheedia L. Septogarcinia Kosterm. Brindonia Thouars Oxycarpus Lour. Tripetalum K.Schum. Xanthochymus Roxb. Tsimatimia Jum. & H.Perrier Mangostana Gaertn.

                                               

Qatırquyruğuyabənzər acılıqotu

Hündürlüyü 1.5 m-ə çatan, boz gövdəli, yoğun və sıx budaqlı koldur. Şaxələri düz, sallaq, hamar buğumlu və nazik şırımlı olub, diametri 2 mm-ə qədərdir. Düyün aralarının uzunluğu 2-4 sm-dir. Yarpaqları cüt-cüt düzülmüş, pərdəciklidir, aşağıdan üç ...

                                               

Qaya mürdəşəri

Hündürlüyü 1 m-dək olan, nahamar, tünd boz rəngli, çox budaqlanan gövdəli, az mərciməkli, sürünən koldur. Yarpaqları möhkəm yarımdərili, parlaq yaşıl, üstü tutqun, alt tərəfi açıq yaşıl, enli-oval, enli əks-yumurtavaridən uzunsov-ovaladək dəyişir ...

                                               

Qərənfilli tıs-tıs

Yarımkürəşəkilli formalı, seyrək yastığa malik, diametri 20-30 sm olan kolcuqdur. Yarpaqları yaşıl, üçtilli, kənarları kirpikcikli və kələkötürdür. Çiçəkdaşıyıcısı sadə, kələ-kötür, yuxarısı zəif qırışlıdır. Sünbülcüyü az dağınıq və eyni çiçəklid ...

                                               

Qəşəng alma

Hündürlüyü 8-9 m-ə çatan ağacdır. Budaqları qırmızımtıl-qəhvəyidir. Yarpaqları enli yumurtaşəkilli, oval və ya uzunsov-yumurtaşəkillidir, ucu sivriləşmişdir, göyümtül-yaşıl rəngdədir, əsası enli pazşəkillidir, kənarı xırda mişardişlidir. Yarpağın ...

                                               

Qəşəng qayışləçək

Qəşəng qayışləçək – səhləbkimilər fəsiləsinin qayışləçək cinsinə aid bitki növü. IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu" Nəsli kəsilməyə həssas olanlar” kateqoriyasına aiddir –EN A2acd + 3bc; C1. Bitki aləmində nadir, relikt Q ...

                                               

Qılıncvarı gəvən

30-50 sm hündürlükdə yarımkoldur. Yerüstü hissəsi oduncaqlaşmışdır. Bitkinin üzəri çökük, ağ və ya boz tüklüdür. Bütün bitki yerə sərilmiş halda, ağ, yaxud boz tüklü, 3-5 cüt dar, xətvari, ucu küt, 10-14 mm uzunluqda, 1-2 mm enində yarpaqcıqları ...

                                               

Qırışlı itburnu

Hündürlüyü 0.8-6 m-dək olan, düzdayanan, qalın budaqlı, əlverişli şəraitdə sıx, keçilməz budaqlar əmələ gətirən koldur. Qoca budaqları oduncaqlaşmış, qonur və çılpaq, cavan zoğları açıq yaşıl və sıx tükcüklüdür. Yarpaq yerləşməsi növbəli, saplaqd ...

                                               

Qırışvariyarpaqlı başınağacı

HÜndürlüyü 3 m-ə çatan,yarpağını tökən,həmişəyaşıl ağac və ya koldur.Yarpaqları qalın,yumurtavari-uzunsovdan,uzunsov lansetvariyədək dəyişir,parlaq,qırışlı,qalın,boz və ya sarımtıl keçə ilə örtülmüşdür,kənarları bütöv,uzunluğu 19 sm-ə çatan,aydın ...

                                               

Qırmızı gəndəlaş

Yarpağı tökülən kol və ya kiçik ağacdır.Latınca növ epitetini lat racemosa "salxımvari", "budaqlı" (lat.Racemus-"üzüm salxımı" kimi tərcümə etmək olar.Ədəbiyyatda növün bir neçə: salxımvari kəndalaş,qırmızı kəndalaş,adi kandalaş adına rast gəlinir.

                                               

Qırmızı tubulqa

Hündürlüyü 4 mеtrə çatan, bozumtul tükçüklə örtülü, qırmızımtıl-qonur budaqlı kol bitkisidir. Gövdəsi tikanlıdır. Yarpaqları sarı kеçə tüklü, 2-3 sm uzunluqda uzunsov-еllipsvari və ya nеştərvari, bəzən yumurtavari olur. Tamkənarlıdır, üstdən parl ...

                                               

Qırmızımeyvəli yemişan

Hündürlüyü 4-6 m-ə çatan, parlaq al-qırmızı,qonur budaqları üzərində 2-4 sm uzunluqda sivri tikanları olan kol və ya balaca ağacdır. Yarpaqları yumurtaşəkilli, 3-7 dilimli, uzunluğu 6 sm, еni 4-5 sm-dir. Çiçəkləri ağdır, diamеtri 5 sm olan qalхan ...

                                               

Qısaquyruq ağəsmə

Gövdələri dırmaşan, çoxsaylı, sıx hörük əmələ gətirir. Yarpaqları lələkvari, alt hissələri üç yerə bölünmüş, digərləri bütövdür; hissələri yumurtavari-lansetvari, uzun-ucu biz, kənarları oyuqlu-dişli, yuxarı tərəfi batıq, alt tərəfi qabarıq damar ...