ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42
                                               

Arı

Arılar - uçan həşaratlar ailəsinə aiddir. Dünyada 20 mindən artıq arı növü vardır. Antraktidadan başqa dünyanın istənilən yerində rast gəlinir. İşçi arının ömrü 50 gün olur. 17-18 günlükdə arılar artıq bala çıxarırlar. Qüvvəsi, yəni işçi arı sayı ...

                                               

Atmosfer yağıntıları

Atmosfer yağıntıları - buludlardan damcı və ya bərk halda yerə tökülən və havadan yer səthinə və ya əşya üstünə çökən su. Yağıntının miqdarı düşən suyun əmələ gətirdiyi qatın qalınlığı ilə, mm-lə ölçülür. Atmosfer yağıntıları Yer kürəsində qeyri- ...

                                               

Azot dövranı

Azot bütün canlıların toxumalarında mövcud olan ən əsas elementlərdən biridir. Atmosferin 78%-ni təşkil etdiyi halda havadakı azot insanlar və heyvanlar tərəfindən birbaşa qəbul edilmir. Azot ehtiyacının təmin edilməsində ən mühüm vəzifəni bakter ...

                                               

Dalğa (su)

Dəniz dalğası - suyun səthi üzərindən əsən külək tərəfindən meydana gəlir. Bəzi bölgələrdə buna ləpə və ya şəpə deyilir. Dalğanın əmələ gəlmə səbəbləri müxtəlifdir: zəlzələ, sualtı vulkan püskürməsi, atmosfer təzyiqinin ciddi dəyişməsi və küləklə ...

                                               

Dünyanın ən isti yerləri

Səhrada havanın rekord göstəricisi 2005-ci ildə qeydə alınıb + 70.5 dərəcə. Uzunluğu 900 km olan bu səhrada hətta bakteriyaların yaşamasına şərait yoxdur. Səhrada havanın orta illik göstəricisi 49.6 dərəcə, yayda isə 58.3 dərəcə təşkil edir.

                                               

Ekomorflar

Ekomorflar - bitki və heyvanların xarici mühitlə əlaqədar yaşayış forması. Yerüstü orqanizmlər üçün bu hər şeydən əvvəl rütubət hesab olunur. Rütubətə münasibətinə görə bitkilər hidrofit, hiqrofit, mezofit və kserofit, heyvanlar isə hidrofil, hiq ...

                                               

Ətraf mühit

Ətraf mühit - insanları əhatə edən, onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan günəş şüaları, su, torpaq, hava və canlılar, antropogen maddələr, əşyalar və qurğular nəzərdə tutulur. İnsan özü də ətraf mühitin ayrılmaz və çox güclü təsirə malik olan hissəsid ...

                                               

Göy gurultusu

Göy gurultusu - ildırımın yaratdığı səsdir. Göy gurultusunun səsi ildırımın məsafəsindən və təbiətindən asılı olaraq dəyişə bilər. Şimşək və ya ildırım ətraflarındakı havanı saniyənin milyonda biri qədər bir müddətdə 30.000 dərəcəyə qədər qızdırı ...

                                               

Göy qurşağı

Göy qurşağı - atmosferdə, havadakı su damlacıqlarından işığın sınması və əks olunması nəticəsində əmələ gələn optik hadisə. Göy qurşağı Günəşə qarşı tərəfdə yağış tökülən buludların fonunda böyük, müxtəlif rəngli, bir, iki və bəzən üç qövsdən iba ...

                                               

Xammal

Xammal - ekosistemdə təbii şəraitdə yaranan və insan tərəfindən ilkin formada istifadəyə götürülən əmtəə. İnsanın və canlı təbiətin maddi və mədəni təlabatının ödənilməsi prosesində istifadə edilən təbiətin komponentlər toplusu. Xammal təbiətdə g ...

                                               

İqlim

İqlim - havanın çoxillik rejimi. Hava şəraitinin bir-birini əvəz edən bütün müxtəlifliklərinin məcmusu. Planetar miqyasda, zonalar daxilində iqlim makroiqlim adlanır. Müəyyən coğrafi landşaft üçün xarakterik olub bir və ya bir neçə meteoroloji st ...

                                               

Qar

Qar - çox kiçik buz kristallarından ibarət atmosfer yağıntısı. Qar havanın temperaturu buludda 0 °C aşağı olduqda yaranır. Yerə enməsi 4 °C tempuraturdan aşağı olduqda baş verir.

                                               

Qiyamət anbarı

Qiyamət anbarı - "Qlobal Toxum Anbarı" layihəsidir. Anbarda dünyadakı bütün bitki toxumlarından var. Bill Qeyts də daxil olmaqla dünyanın bütün zənginlərinin uzun illərdir ki, dağın altında anbar yaratdıqları ortaya çıxıb. "Qlobal Toxum Anbarı" l ...

                                               

Quraqlıq

Quraqlıq - yazda və payızda yağıntının normadan çox aşağı və hava temperaturunun xeyli artıq, hava rütubətliyinin isə xeyli aşağı olduğu uzun dövr. Quraqlıqda torpaqdakı rütubət ehtiyatı buxarlanmaya və transpirasiyaya sərf olunaraq qurtarır, bit ...

                                               

Mövsüm

Mövsüm – ilin bir neçə ay davam edən hissəsi. Astronomik, sinoptik, iqlim, yaxud enoloji əlamətlərə görə ayrılır. Sinoptik mövsümlərin başlama vaxtı çox müxtəlifdir. Bəzən ili isti və soyuq mövsümlərə bölürlər. İqlimşünaslıqda mövsümlərin sayı və ...

                                               

Nəsli kəsilməkdə olan bitkilər

Adi nar lat. Punica granatum L. - nadir, təbii sahələrdə miqdarı azalan relikt növdür. Quraq yamaclarda, çay vadilərində bitir. Siyəzən rayonunun Məsrif kəndi və Beşbarmaq dağı ərazilərində rast gəlinir.

                                               

Nəsli kəsilməkdə olan növlər

Lakin son yüzillikdə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin sürətli inkişafı insan fəaliyyətinin ətraf mühitə artan mənfi təsiri və təbii sərvətlərin həddindən artıq istismarı ilə nəticələnib. Əksər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da ətraf mühitin ...

                                               

Şimşək

İldırım - göy gurultusu və şimşəkdən ibarət, səma ilə yer arasındakı elektrik boşalmasıdır. Şimşək - bir buludun bazası ilə yer arasında, iki bulud arasında və ya bir bulud içində elektrik boşalarkən yaranan qırıq xətt formasındakı müvəqqəti işıq ...

                                               

Təbiətin yeddi möcüzəsi

Təbiətin yeddi möcüzəsi layihəsi Dünyanın yeddi möcüzəsi layihsinin möhtəşəm uğurundan sonra İnternetdə növbəti kampaniya ilə başlanmışdır. Bu kampaniyada Azərbaycanın palçıq vulkanları da iştirak edir. Dünyadakı 800-dən artıq palçıq vulkandan 30 ...

                                               

Təbii resurslar

Təbii resurslar – cəmiyyətin maddi və mədəni tələbatını yaratmaq üçün istifadə olunan, bəşəriyyəti əhatə edən təbii mühitin komponentləri. T.r ın mühafizəsinin əsas prinsipi onların səmərəli və qənaətlə istifadəsi və mümkün qədər istehsalı hesab ...

                                               

Torpaq sürüşməsi

Torpaq sürüşmələri dağ süxurları, torpaq kütlələrinin dağ yamacları, yarğanlar, çay, göl, dənizlərin sıldırım sahilləri boyu öz ağırlığının təsiri altında sürüşərək yerini aşağıya doğru dəyişməsidir. Sürüşmənin xarakteri və onun təhlükəlik dərəcə ...

                                               

Yer

Yer - Günəşə yaxınlığına görə Günəş sistemindəki üçüncü planet və həyat aşkar olunan yeganə göy cismidir. Radiometrik tanışlıq və digər dəlillərə görə Yer 4.5 milyard il əvvəl yaranmışdır. Yerin cazibə qüvvəsi kainatdakı digər cisimlərə, xüsusən ...

                                               

Yer saatı

Yer saatı - Ümumdünya vəhşi təbiət fondu tərəfindən hər il keçirilən beynəlxalq tədbir. Hər ilin mart ayının axırıncı şənbə günü keçirilir və hər kəsi, dövlət və kommersiya təşkilatlarını həyati əhəmiyyət daşımayan bütün elektrik cihazlarını bir ...

                                               

Abituriyent

Abituriyent - 1)bir çox ölkələrdə orta məktəbi bitirən şəxs, 2) ali təhsil və ya оrta peşə-iхtisas təhsili müəssisəsinə qəbul оlunmaq üçün müvafiq sənədləri təqdim etmiş şəхsdir

                                               

Açıq tipli təhsil növü

Açıq tipli təhsil növü - təhsilin genişlənməsi barədə müasir doktrina. Əsas ideyalardan biri – insanın faktiki və formal ixtisasını bərabərləşdirmək. Böyük həyat təcrübəsinə və xüsusən iş təcrübəsin malik olan insanlar öz bilikl səviyyələrini rəs ...

                                               

Ali təhsil müəssisəsi

Ali təhsil müəssisəsi - 1)ümumi təhsil və elmi-siyasi bilik verən ən yüksək təhsil müəssisəsi; 2)xalq təsərrüfatının, elm və mədəniyyətin müxtəlif sahələri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, elmi və pedaqoji kadrlar hazırlayan, ali və orta ixti ...

                                               

Aspirantura

Aspirantura - ali təhsilli şəxslərin ixtisas səviyyələrinin artırılması, təhsil sisteminin ali təhsildən sonrakı növbəti hissəsi. Məzmununa və praktikasına görə konkret elmi mövzu üzrə elmi-tədqiqat işinin aparılması və yekununa görə elmim dərəcə ...

                                               

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 90 illik tarixi var. Əsası 1930-cu ildə qoyulmuşdur. İlk illər institutda 11 kafedra yaradılmışdır. Tədris Azərbaycan, rus, gürcü və erməni dillərində aparılmış, əvvəlcə 3 illik, sonra isə ...

                                               

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xalq Maarifi Nazirliyi

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xalq Maarifi Nazirliyi - 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurasının tapşırığı ilə Fətəli xan Xoyskinin yaratdığı Müvəqqəti Hökumət kabinəsi tərəfindən təsis edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 1 ...

                                               

Bakı şəhəri 238 nömrəli tam orta məktəb

Namiq Həmzəyev adına 238 nömrəli tam orta məktəb - 1964-cü ildə Azərbaycanın Bakı şəhərində fəaliyyətə başlamış orta məktəbdir. 2010-11-ci illərdə məktəb" Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi ” seçilmişdir.

                                               

Beynəlxalq Təhsil Günü

Beynəlxalq Təhsil Günü - illik beynəlxalq mərasim olan Beynəlxalq Təhsil Günü 24 yanvarda keçirilir və təhsilə həsr olunur.3 dekabr 2018-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası qlobal sülhün və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi ...

                                               

CWTS Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking - Niderlandda yerləşən Leyden Universitetinin Elm və Texnoloji Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən illik təqdim olunan dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinin reytinqlərindən biri. Müxtəlif sahələr üzrə dünyanın ən nüfuzlu bibl ...

                                               

Çoxistifadəçili əşya yönümlü

MOO texnologiyaları MOO texnolologiyaları obyekt yönümlü çoxistifadəçilərin qısaldılmışıdır. MOO – İnternet vastəsi ilə real vaxtda əlaqələri təşkil edən sistemdir. MOO-nun köməkliyi ilə istifadəçinin kompüteri virtual otaqları virtual rooms olan ...

                                               

Dalton Plan

20-ci əsrin əvvəllərində H.Parkherst tərəfindən yaradılmış, Dalton ABŞ, Massaçusets ştatı şəhərinin adı ilə adlandırılmışdır. Dalton Plan üzrə tədrisin təşkili zamanı şagirdlər ümumi sinif fəaliyyətindən asılı olmurlar, onlara həm məşğələ, müxtəl ...

                                               

Dərslik

Dərslik - hər hansı bir fənnin əhatə etdiyi bilik, bacarıq və dəyərlərin öyrədilməsi üçün onun kurikulumu əsasında hazırlanan, səlahiyyətli orqan tərəfindən bəlli meyarlarla qiymətləndirilib tədrisinə icazə verilən əsas vəsait.

                                               

Doktorantura

Doktorantura və hərbi ­təh­sil müəssi­sə­lə­rin­də adyunktura - Azərbaycan Respublikasında yüksək ixtisaslı elmi və elmi-peda­qoji kadrların hazırlan­ma­sı ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, dоktоrluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata keçirən yük ...

                                               

Dünya Təhsil Forumu

Dünya Təhsil Forumu - Dünyanın aparıcı təşkilatlarının təhsilə cəlb olunması istiqamətində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurum.

                                               

Fakultativ

Fakultativ – məcburi olmayan, könüllü, öz arzusu ilə seçilən. Məsələn, mühazirələrin fakultativ kursu. Fakultativ kurs lat. facultas – bacarıq, imkan – təlimin təşkili formalarından biri. Qeyri-icbari tədris kursu, yaxud elmi-nəzəri biliklərini a ...

                                               

IELTS

İELTS imtahanı 4 mərhələdə keçirilir: Dinləmə, oxuma, yazma və danışma. ABŞ və digər ingilis dilli ölkələrdəki universitetlərdə təhsil almaq üçün əvvəlcə İngilis dili imtahanlarından keçmək lazımdır. Bir çox Amerika kollec və universitetləri iki ...

                                               

International Baccalaureate

International Baccalaureate Organization - 1968-ci ilində əsası qoyulmuş, Cenevrə qərargahı ilə, beynəlxalq təhsil vəqfi. IB sistemində 3-19 yaş arasında şagirdlər üçün dörd təhsil proqramı var.

                                               

İmtahan

İmtahan - insanın biliyinin qiymətləndirilməsi prosesi. Əsas cəhəti müəyyən dövrdən bir keçirilməsidir. Müxtəlif növ imathanlar mövcuddurlar: orta məktəb, ali məktəb, kurs, test, işə qəbul və s. Onların hamısı müəyyən dövrdə əldə edilmiş biliyin ...

                                               

İntellekt (psixologiya)

İntellekt sözü Latın mənşəlidir: intellectus – başa düşmə, intellegere – başa düşmək, inter – arasında, legere – seçmək. 1. Kompüterin aparat vasitələrinə aid işlədildikdə: informasiyanı emal etmək bacarığı. İntellektuallıq bütün kompüterlərin və ...

                                               

İslandiyada təhsil

İslandiyada təhsil sistemi digər Skandinaviya ölkələrinin təhsil sistemi ilə oxşar olub dörd pillədən ibarətdir: məktəbəqədər, icbari, tam orta və ali təhsil. 6-16 yaşlı uşaqlar üçün təhsil icbaridir. Əksər təhsil müəssisələri dövlət büdcəsi hesa ...

                                               

İton kolleci

İton kolleci - ingilis-sakson təhsil sistemində oğlanlar üçün özəl məktəb. Kollec 1440-cı ildə kral VI Henrix tərəfindən yaradılıb. Fəaliyyəti dövründə Böyük Britaniyanın 19 Baş Naziri məktəbin dinləyicisi olub. Ölkənin indiki Baş Naziri Devid Ke ...

                                               

Keys üsulu

Д. Мартин. Психологические эксперименты, секреты механизмов психики. "Прайм-Еврознак" 2002 D. Martin. Doing Psychology Experiments Andrew Colman. Oxford Dictionary of Psychology. Oxford University Press. 2001 Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandin ...

                                               

Qrant

Qrant - humanitar, sosial və ekoloji layihələri, müharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan çəkmiş ərazilərdə dağılmış istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin və infrastrukturun bərpası üzrə işləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, i ...

                                               

Maarifçilik

Maarifçilik - bilik və mədəniyyətin ötürülməsi, yayılması ilə əlaqədar fəaliyyətdir. Maarifçilik elmi tutumlu və sistemli bir fikri cərəyan kimi XVIII əsrdə meydana çıxsa da, maarifçilik ideyaları çox qədimlərdən mövcud olmuş və bəşər mədəniyyəti ...

                                               

Məktəb medalları

Məktəb medalları - Orta məktəb şagirdlərinin təhsil müddətindəki biliyinin qiymətləndirilməsi üçün verilən medallar. Əsasən qızıl və gümüş medaldan ibarətdir.

                                               

Müəllim Günü

5 oktyabr 1966-cı ildə YUNESKO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə çağırılan konfransda müəllimlərin peşə fəaliyyətinin şərtlərini təyin edən "Müəllimlərin statusu haqqında" adlı ilk beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. 1994-cü il ...

                                               

Mütaliə

Mütaliə - hər hansı mətndə verilmiş məlumatı əxz etməyə yönəlmiş kommunikasiya – əlaqə fəaliyyətidir. Bu kommunikasiyada müəllif, çap məhsulu, oxucu və ya oxucu auditoriyası iştirak edir. Tədris proqramının tələbinə uyğun olaraq oxucu məfhumunun ...