Back

ⓘ Kateqoriya
                                               

Burjua siyasi iqtisadiyyatı

Burjua siyasi iqtisadiyyat - tarixi və formalaşma xüsusiyyətləri əsasında istiqamətlərin, məktəblərin və ayrı-ayrı siyasi və iqtisadi düşüncə əsərlərinin fərqləndirilməsi zamanı Karl Marksın gətirdiyi iqtisadi doktrina tarixində müstəqil bir kateqoriya. Marksist, habelə vulqar, xırda burjua və s. iqtisadi düşüncə məktəbləri ilə birlikdə bu kontekstdə fərqlənir. Marksizmin meydana gəlməsi tarixində V. İ.Lenin" Marksizmin üç mənbəyi və üç komponenti” əsərindəki tərifinə görə burjua siyasi iqtisadiyyatı bu təlimin əsasında duran üç şərt və komponentdən biri kimi qəbul edilir.

                                               

Müqəddəs Georgi monastırı (Xanabad)

Müqəddəs Georgi monastırı - Xocalı rayonunun Xanabad kəndi ərazisində yerləşən tarix-memarlıq abidəsi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli abidə kimi qeydiyyata alınmışdır. Monastır 1263-cü ilin yayında çar Aşot Şahənşahın oğlu tərəfindən inşa etdirilsə də, sonrakı yüzilliklərdə dəfələrlə yenidənqurma və inşaat işlərinə məruz qalmışdır. Monastırın başkilsəsi üçnefli bazilika formasına malikdir. Altar yer səviyyəsindən 1.5 metr hündürdə yerləşir. Kilsənin qərb fasadında dağılmış binanın – ehtimal ki, narteksin qalıqları vardır. Monastır yeməkxanası kompl ...

                                               

Badara monastırı

Badara monastırı - Xocalı rayonunun Badara kəndi ərazisində yerləşən tarix-memarlıq abidəsi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli abidə kimi qeydiyyata alınmışdır. Badara monastırı ərazisindən 12 epiqrafik yazı nəşr edilmişdir və həmin kitabələrə əsasən monastırın XII-XIII əsrlərdə tikilmiş olması müəyyən edilmişdir.

                                               

Şoşqavəng monastırı

Şoşqavəng monastırı - Xocalı rayonunun Xaçmaç kəndi ərazisində yerləşən tarix-memarlıq abidəsi. Kilsənin dövrümüzə çatmış inşaat kitabəsində qeyd edilir ki, abidə 1651-ci ilin yayında inşa edilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, monastır qədim dini kompleksin yerində tikilmişdir. Planda düzbucaqlı formaya malik olan ibadət zalının şərq hissəsində altar apsidası yerləşir. Zalın tağtavanı qoşa pilonlar tərəfindən saxlanılır.

                                               

Alyona Alyona

Alyona təxəllüsü ilə çıxış edən Alyona Oleqovna Savranenko, Kapitanivka, Kirovoqrad vilayəti) - Ukrayna hip-hop və rep ifaçısı.

                                               

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 29 mart 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yanında yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 15 yanvar 2013-cü il və 15 mart 2013-cü il tarixli Fərmanları ilə Fondun Nizamnaməsinə dəyişiklik edilərək Ali Məclisin Sədri yanında yaradılmışdır. Fondun məqsədi gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönəlmiş ictimai v ...

                                     

ⓘ Kateqoriya

Kateqoriya - fikir, təyin etmə, mülahizə, ittiham, əlamət – müəyyən etmə

1)obyektiv varlığın filologiyada dilin ən mühüm hadisələrini ifadə edən elmi məfhum;

2)dərəcə, qrup;

3)fəlsəfədə maddi aləmin ümumi və mühüm xassələrini əks etdirən anlayış;

4)dilçilikdə yekcins qrammatik mənaların məcmusu;

5)işçilərin peşəkarlıq səviyyəsini, yaxud əmtəələrin keyfiyyətini müəyyən edən dərəcə, sıra yeri;

6)fəlsəfədə gerçəklik hadisələrin, idrakın ümumi və mühüm xassələrini, tərəflərini, münasibətlərini əks etdirən əsas anlayışlar;

7)reallıq hadisələrinin ən ümumi xassələrini və əlaqələrini ifadə edən elmi anlayış; 8)hadisələrin, əşyaların, şəxslərin hər hansı bir əlamətə görə birləşdirilmiş qrupu, dərəcəsi.

 • Kateqoriya fəlsəfə - obyektiv fikir bildirmə prinsipləri; reallıq və təfəkkür məsələlərinə dair ümumi və əsas anlayışlar ;
 • Fəlsəfədə
 • Riyaziyyatda
 • kateqoriyalar nəzəriyyəsi;
 • Lyusternik - Şnirelman kateqoriyası;
 • Ber kateqoriyası;
 • Pedaqogikada
 • Pedaqogika kateqoriyaları - pedaqoji elmin əsasını təşkil edən əsas prinsiplər
 • Linqvistikada
 • qrammatil kateqoruiya - qrammatik mənaların əksliklərinin qapalı sistemi ;
 • söz kateqoriyası - terminal kateqoriya ilə tipi ilə ayrılan tərkib hissə ;
 • terminal kateqoriya, leksik kateqoriya - ingiliscə lexical category - nitq hissəsi kimi ;
 • "qrup", "dərəcə", "çoxluq", "cəm", "koqorta", "seçim" mənalarında
 • insan kateqoriyaları;
 • həkim kateqoriyası;
 • Nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyaları;
 • Vikipediya kateqoriyaları - Vikipediya internet ensiklopediyasında məqalələrin hansısa əlamətlər üzrə sistemləşdirilməsi və qruplaşdırılması mexanizmi.