Back

ⓘ Elm
                                               

Elm

Elm obyektiv, sistemli və əsaslandırılmış biliklərin əldə edilməsinə, dəqiqləşdirilməsinə və yayılmasına yönəlmiş insan fəaliyyəti növüdür. Bu fəaliyyətin əsasını elmi faktların toplanması, onların daima yenilənməsi və sistemləşdirilməsi, tənqidi analizi və bu əsasda elmi biliklərin toplanması təşkil edir. Elm təkcə müşahidə edilən təbiət və ictimai halları təsvir etmir, həm də onların əlaqələrini tapır və nəticəni müəyyən edə bilir. Elm – 1) təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını və obyektiv aləmə təsiri üsullarını öyrənən meydana çıxaran biliklər sistemi və bu biliklərin ayrıc ...

                                               

Elm nəşriyyatı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı 1945-ci ildə yaradılmışdır. 1997-ci ildən AMEA-nın redaksiya-nəşriyyat işləri" Elm” Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzində cəmləşdirilmişdir. Hazırda bu işləri AMEA Rəyasət Heyəti aparatının nəzdində" Elm” nəşriyyatı davam etdirir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti aparatının nəzdində fəaliyyət göstərən nəşriyyat əsasən elmin müxtəlif sahələrinə dair monoqrafiyalar, elmi məcmuələr, lüğətlər terminoloji, ikidilli və çoxdilli, klassiklərin çoxcildlik əsərlərini, elmi-kütləvi kitabçalar, elmi jurnallar, biblioqrafik ...

                                               

Siyasi elm

Siyasi elm bir sosial elm olub siyasi davranışın, siyasi sistemlərin və geniş mənada siyasətin nəzəriyyəsi, təhlili, təsviri və proqnozu ilə məşğul olur. Siyasi elm sosial elmlər içərisində nisbətən gənc olsa da, öz başlanğıcını tarix, siyasi fəlsəfə, siyasi iqtisad kimi elmlərdən götürmüşdür. Elmin gənc olmasına baxmayaraq, bir çoxları onun banisi kimi Aristoteli qəbul edirlər. Siyasi elmin kökündə duran fikirlərə hələ qədim Çin və Hindistanda, Aristotel və Platonun əsərlərində rast gəlinsə də bir elm kimi onun formalaşmağı XIX əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. 1903-cü ildə Amerika Siyas ...

                                               

Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimlərinin siyahısı

Asəf Abbasqulu oğlu Nadirov - 12.05.1991 Ağaəhməd İsa oğlu İsazadə - 11.07.1991 Əyyub İsmayıl oğlu Əsgərov - 20.12.1991 Raul Abdulla oğlu Qədimov - 03.06.1991 Rəfi Həsən oğlu Məmmədov - 31.12.1991 İsgəndər Şahbala oğlu İsgəndərov - 12.05.1991 Aslan Məcid oğlu Atakişiyev - 12.08.1991 Orxan Səməd oğlu Məmmədyarov - 04.10.1991 Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov - 22.08.1991 Ələddin Abdulla oğlu Əsgərov - 03.06.1991 Niyazi Əşrəf oğlu Mütəllibov - 12.05.1991 Ənvər Mamay oğlu Şıxlinski - 12.05.1991 Əhməd Əhmədoviç İsgəndərov - 08.08.1991 Toğrul Nemət oğlu Şahtaxtinski - 12.05.1991 Akif Ağamehdi oğl ...

                                               

Azərbaycanda elm

Azərbaycanda elm - Azərbaycanda 140 elmi orqan, eyni zamanda 96 elmi institut fəaliyyət göstərir. Əsas elmi qurum Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıdır.

                                               

Açıq elm

Açıq elm uğrunda hərəkatın populyarlığı getdikcə daha geniş vüsət alır. Elmi piratlıqdan fərqli olaraq onun tərəfdarları elmi informasiyaya leqal− açıq girişə keçməyə və məqalələri elə nəşrlərdə dərc etdirməyə çalışırlar ki, onları oxumaq və isdifadə etmək ödənişsiz və məhdudiyyətsiz olsun. Bu ideyanın tərəfdarları elmə girişin astanasını aşağı salmağı təklif edirlər, onlar belə hesab edirlər ki, hər bir arzu edən insan tədqiqatlarda iştirak etmək hüququna malik olmalıdır. Bu axında olan layihələri" vətəndaş elmi” citizen sciense və ya" elmi kraudsorsinq” adlandırırlar. Belə proqramlar çər ...

Elm və təhsil (nəşriyyat)
                                               

Elm və təhsil (nəşriyyat)

"Elm və təhsil" nəşriyyatı - 2006-cı ildə yaradılmışdır. Təsisçisi filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədlidir. Əsas fəaliyyəti dərslik, kitab, jurnal, ensiklopediya nəşri ilə bağlıdır. Bununla yanaşı elmi, bədii ədəbiyyatların buraxılışı ilə də məşğul olur.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi
                                               

Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi

Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi - elmi-tədqiqat idarələrinin, ali təhsil müəssisələrinin və digər təşkilatların elmlər doktoru elmi dərəcəsi və professor adı olan, elm sahəsində azı on beş il işləmiş alimlərinə, elmi-praktik işçilərinə verilən fəxri ad.

Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi
                                               

Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi

Azərbaycan SSR əməkdar elm xadimi - 1928-ci il martın 25-də təsis edilmiş fəxri ad. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən elmin müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsi işində xüsusi fərqlənən görkəmli elm xadimlərinə verilirdi.

                                               

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası - texniki elmlərlə peşəkar şəkildə məşğul olan və öz sahəsi üzrə elmi nailiyyətləri birmənalı yüksək qəbul edilən alimləri birləşdirən dövlət qeyri-kommersiya təşkilatı. Onun üzvləri akademik adlanırlar.

                                               

Baligrar

Baliqlar - sırf suda yaşayan ən qədim ilk çənəağızlı su heyvanları. B. qəlsəmələrlə, lakin bəziləri həm də ağ ciyərlə tənəffüs edirlər. Dəriləri, adətən, pulcuqlarla örtülür. T.S. Rass və Q.U. Lindenberqin təklif etdiyi təsnifata görə, B. 4 sinifə bölünürlər: zirehlilər ; çənəqələsəməlilər ; qığırdağlılar və sü­müklü B. Fossil nü­mayəndələrinin stratiqrafik əhəmiyyəti vardır. Gec silur - müasir.

                                               

Basdırılmış su

Basdırılmış su - keçmiş geoloji dövrlərdə yer səthindən süxurlara süzülmüş, sonradan ərazinin en­məsi və yeni çökmə süxur təbəqələrilə ör­tül­məsi nəticəsində bu sularla birlikdə gömül­müş yeraltı qazıntı su. Basdırılmış su qədim infiltrasion yolla əmələ gələn su­lardır. Bəzi təd­qiqatçılar bu termini "qazıntı su" terminilə eyniləşdirirlər. Lakin qazıntı sulara sedi­mentasion sular da aid olduğundan, onları eyniləşdirmək səhvdir.

Basqı
                                               

Basqı

Basqı - 1. Vahid su kütləsinin mü­qayisə müs­təvisindən hər hənsı hündürlükdə yerləşən nöqtə­dəki potensial enerjisi. Basqı müqayisə müstəvi­sindən quyu və başqa qa­zımalarda tarazlaşmış su səviyyəsinə kimi olan məsafəyə bərabərdir. 2. Süxur keçiriciliyinin azalması və ya axın sər­hədində səviyyənin qalx­ması su anba­rının salınması, dəniz səviyyəsinin qalx­ması və b. hallar nəticəsində yeraltı su səviyyəsinin qalxması.

Batolit
                                               

Batolit

Batolit - sahəsi 200 m 2 -dən çox və bəzən 2000 m 2 -ə çatan, əsasən, qranitoidlərdən ibarət olan iri intruziv. Adətən qırışıq zonalarda iri qalxıntıların mərkəz hissələrində çökmə süxurlar arasında yerləşir. Bəzi tədqiqatçılar ultrametamorfizmin inkişaf etdiyi kembriyə qədər qalxanlarda yayılmış iri plutonları batolit aid edir. Mənşəyi mübahisəlidir. Tədqiqatçıların çoxu hesab edirlər ki, batolit formalaşmasında blokların şaquli yerdəyişməsi əsas rol oynayır.

Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi Kimya İttifaqı
                                               

Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi Kimya İttifaqı

Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi Kimya İttifaqı - kimya sahəsində tərəqqiyə dəstək verən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı. Milli təşkilatlardan ibarətdir. Kimyəvi elementlərin adlandırılması və standartlarının hazırlanması üzrə nüfuzlu təşkilat hesab edilir. Elm üzrə Beynəlxalq Şuranın üzvüdür.

                                               

Biogen (orqanogen) əhəngdaşları

Biogen əhəng­daşları - əksərən dəniz, bəzən göl mənşəli çökmə süxurlar. Əsas etibarilə heyvan və bitkilərin karbonat skelet qalıqlarından və ya onların həyat fəaliyyəti məhsullarından təşkil olunmuşlar. Biogen əhəngdaşları iki növü ayrılır: avtoxton və alloxton. Üs­tünlük təşkil edən süxur əmələ gətirən orqanizmlərə görə, zoogen əhəngdaşıları içərisində foraminifer, mamır, mərcan, ostrakod, braxiopod, krinoidea və b., fitogen əhəngdaşlarından isə yosun əhəngdaşları geniş yayılmışdır.