Back

★ Hüquq

                                               

Hüquq

Hüquq-pozitiv və нормативное hüquq nəzəriyyəsinə görə, ictimai münasibətləri tənzimləyən, dövlət müəyyən edib və санксиялашдырдыги, охраняемое dövlət умуммачбури davranış qaydalarının məcmusu, liberal hüquq nəzəriyyəsinə görə, hər bir insan bərabər azadlıq və ədaləti özündə nəzərdə tutan norma və qaydalar toplusu. "Hüquq", əgər əksəriyyətini ifadə edir" həqiqət sözü bir insan. Bu söz ingilis dilində "right" sözünə uyğun. Müasir hüquq ədəbiyyatında yoxdur, hamı tərəfindən qəbul anlayışlar hüquq. Müxtəlif nəzəriyyələrdə hüquqa fərqli tərif.

                                               

Hüquq norması

Hüquq normaları - ümumi, rəsmi, davranış qaydalarını müəyyən edən, yolu ilə dövlət qeydiyyatına nəzərə alınmaqla, zəruri olduqda icrası dövlət məcburiyyət tədbirləri hüquqlarının təmin olunması və vəzifələrinin iştirakçıları ictimai münasibətlərin müəyyən edən qaydalar.

                                               

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi

Ehtiyac açılış parlamentin Azərbaycan Demokratik Respublikasının dövlət universitetinin təsis edilməsi haqqında" 1 sentyabr 1919-cu il qəbul edilmiş" Bakı, qanun öz əksini tapmışdır hüquq fakültəsində. Qanun nəzərdə tutur Bakıda dörd fakültə-Şərq fakültəsini daxildir tarix-filologiya, fizika - riyaziyyat, hüquq və tibb fakültələri dövlət universiteti. Lakin yalnız iki fakültə – dörd kurs состоявшие olan tibb fakültəsinin birinci kurs ibarət tarix - filologiya fakültəsinin - yaradıldı üçün müvəqqəti personalın və smetasının. Həmin dövrdə hüquq fakültəsini, necə və fizika-riyaziyyat fakültəs ...

                                               

Beynəlxalq hüquq

Beynəlxalq hüququ - hüququn ayrı-ayrı saytı, o cümlədən dövlət, beynəlxalq münasibətlər, eləcə də qaydaları münasibətləri tənzimləyən сайтемидир. Buraya dövlətlər, beynəlxalq тәшклятларское özünüidarəni qabiliyyətinə malik olan xalqlar, milli azadlıq uğrunda mübarizə, hədiyyə Millətlər, bəzən isə ayrı-ayrı şəxslər və hüquqi şəxslər. Beynəlxalq hüquq-bu, çox geniş sahəsini əhatə edən beynəlxalq münasibətlər və normalar sistemi.

                                               

Hüquq sosiologiyası

Hüquq, sosiologiya, hüquq və digər sosial strukturunun qarşılıqlı rabitə, öyrənən dövrdə eyni sahədə. Сосиология hüquq maraq sahəsində hüquq normalarının, генезису, dinamikası, strukturu, eləcə də sosial araşdırma və bəzək, cəmiyyətdə daxildir. Hüququ və kriminologiya sosiologiya, sosial mühəndislik və hüquq antropologiya-biriləri ilə sıx bağlıdır.

                                               

İnzibati hüquq

İnzibati idarəetmə hüququ, fəaliyyət göstərən, məcmusundan ibarətdir normalarının.İnzibati hüquq, idarəetmə orqanları, təşkilatları və icra hakimiyyəti – fəaliyyəti prosesində formalaşır, ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq sahəsi.İnzibati hüququ ictimai münasibətləri tənzimləyir və onların təbiəti, məzmunu və təyinatı müxtəlifdir. İnzibati hüquq subyekti dövlət idarəetmə subyekti edir. İnzibati - hüquqi münasibətlərin obyektinin fəaliyyəti insanlar var.Bu hərəkətləri tərəfindən idarə edilməsi vəzifələri ilə sıx bağlı sadə davranışı. İnzibati - hüquq münasibətləri iştirakçılarının, yən ...

                                     

★ Hüquq

 • Hüquq - pozitiv və normativ hüquq nəzəriyyəsinə görə ictimai münasibətləri tənzimləyən, dövlətin müəyyənləşdirdiyi və sanksiyalaşdırdığı, dövlət tərəfindən
 • Hüquq normaları - ümumi xarakter daşıyan, rəsmiləşdirilmiş, davranış qaydalarını müəyyən edən, dövlət tərəfindən qeydə alınmaqla tanınan, zəruri olduqda
 • Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi - Bakı Dövlət Universitetinin fakültələrindən biri. Hüquq fakültəsinin açılmasının zəruriliyi Azərbaycan Xalq
 • Beynəlxalq hüquq - hüququn bir sahəsi olmaqla dövlətin xarici münasibətlərini, əlaqələrini nizamlayan normalar sitemidir. Buraya dövlətlər, beynəlxalq
 • İnzibati hüquq idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirən normaların məcmusundan ibarətdir.İnzibati hüquq idarəetmə orqanlarının təşkili və icra sərəncam
 • Təbii hüquq lat. lex naturalis dövlətdən asılı olmayan, insan zəkasından və təbiətindən irəli gələn ideal hüquq haqqında təlim. Təbii hüquq ideyaları
 • Hüquq sosiologiyası - hüquq institutunun digər sosial qurumlarla qarşılıqlı əlaqəsini araşdıran sosiologiyanın bir sahəsi. Hüquq sosiologiyasının maraq
 • Hüquq fakültəsi Xəzər Universitetinin əsası qoyulduğu 1991 - ci il tarixində yaradılmışdır. Fakültə nin tədris prosesində Azərbaycan və İngilis dillərindən
 • Qanun - hüquq normalarının sistemli toplusu olub, cəmiyyətdə yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyir və insanları hüquq pozuntusundan qoruyur həmçinin
 • Hüquq və iqtisadiyyat və ya hüququn iqtisadi təhlili - iqtisadi nəzəriyyənin xüsusən də mikroiqtisadi nəzəriyyənin ilk növbədə Chicago İqtisadiyyat
                                     
 • Roman - German hüququ - Dünyada yayılmış hüquq sistemlərindən biri Roman - german hüquq sisteminin formalaşması, müəyyən mənada, ictimai inkişafın qanunauyğunluqları
 • Beynəlxalq xüsusi hüquq - xarici elementli mülki hüquqi münasibətlərə tətbiq olunmalı hüquq normalarını müəyyən edir. Xarici elementli mülki hüquqi münasibətlərə
 • Korporativ hüquq kommersiya hüququ institutu olaraq, özündə hüquqi şəxsin təsis olunmasını və fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlərin hüquqi nizamlanmasının
 • prosessual hüquq münasibətlərini və mülki işə məhkəmə baxışı zamanı həyata keçirilən prosessual hərəkətləri nizamlayan hüquq normalarının sistemi və hüquq sahəsidir
 • Mülki hüquq - fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini, onların əmlak və şəxsi qeyri əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsi əsaslarını və həyata keçirilməsi
 • Məhkəmə - Hüquq Şurası - Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sisteminin təşkilinin və hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi, vakant hakim vəzifələrinə
 • eyni zamanda bütün hüquq elmləri üçün ümumi anlayışlar və kateqoriyalar təşkil edən fundamental hüquq elmi. Bunu mənimsəmədən əsas hüquq elmlərinin istifadə
 • ekosistemin hüquqi müdafiəsi mövcud olan hüquqi dövlət şəraitində mümkündür. Hüquq - cəmiyyətdə insanların münasibətini tənzimləyəli, mü əyyən mənada dövlət
 • Hüquq psixologiyası - Psixologiyanın mühüm sahələrindən biridir. İnsan tərəfindən hüquq normaları və davranış qaydalarının öyrənilməsini nəzərdən keçirir
 • Hüquq prinsipləri - hüquqi tənzimlənmənin məzmununu və istiqamətlərini müəyyən edən rəhbər qanunlardır. Bir tərəfdən, müəyyən hüquq qanunlarını ifadə
 • Subyektiv hüquq subyektiv mənada hüquq və ya hüquq c.h. hüquqlar - subyektin hər hansı bir yaxşı və ya davranış forması üçün tanınmış tələbi. Subyektiv
                                     
 • Norveçin hüquq sistemi müstəqil Skandinaviya hüquq sisteminə daxil olmaqla, alman - roman və həm də ingilis - amerikan sistemləri ilə ahənglik təşkil edir
 • İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi - Türkiyənin ilk hüquq fakültəsidir, inzibati və akademik vahidlərlə İstanbul Universitetinin Beyazit meydanında
 • beynəlxalq hüquq fakültəsi yaradıldı. Fakültənin tələbə kontingenti həmin ixtisaslar üzrə ilkin qəbulun, eləcə də BDU - nun Hüquq fakültəsinin beynəlxalq hüquq ixtisası
 • Beynəlxalq humanitar hüquq - silahlı münaqişələr zamanı tətbiq olunan, döyüş aparılmasının müəyyən üsul və metodlarının tətbiqini qadağan edən və ya məhdudlaşdıran
 • Müqayisəli hüquq hüquqi müqayisəli təhlil, hüquqi müqayisəli araşdırmalar - eyni adlı dövlət və hüquq institutlarını, onların əsas prinsiplərini və kateqoriyalarını
 • Avropada 3 əsas hüquq sistemi Müxtəlif hüquq sistemlərində ümumi əlamətlərin və cəhətlərin mövcud olması onları təsnif edərək müxtəlif meyarır əsasında
 • Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi tədqiqat institutu. Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müstəqil elmi qurumu kimi 1945 - ci
 • sadalanması ümumiyyətlə qəbul edilir. Ona verilən mübahisələri beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll etməyə borclu olan məhkəmə aşağıdakılara şamil olunur:
 • Vətəndaş onun hüquq və azadlıqlarını pozan qərarlar və hərəkətlər barəsində birbaşa məhkəməyə və ya tabelik qaydasında yuxarı dövlət orqanlarına və yerli
Təşkilat
                                               

Təşkilat

Təşkilat - konkret şəxsin rəhbərliyi altında yerinə yetirildiyi konkret vəzifələr, təlimlər və işləyən insanların qrup birlikdə. Bu resurslar yönümlü icma. Təşkilat daxilində insan özü resurs aktivin müəyyən rol oynayır. Təşkilatı çərçivəsində təşkilatın fəaliyyətinə böyük rol oynayır, özü resurs. Təşkilatın olmalıdır məqsədi və fəaliyyət planı.

                                               

Adsız qiymətli kağızlar

Adsız qiymətli kağız - qiymətli kağız o halda adsız sayılır ki, bu, ilk növbədə, borclu öhdəlik üzrə, qiymətli kağız, təmsil etdiyi hər hansı icra hakimiyyəti orqanına, özü ilə qəbul olan götürür.

                                               

Aqrokimyəvi maddələr

Artırırlar məhsuldarlıq kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı artırır və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tətbiq edilir üzvi, mineral və bakterial gübrələr, kimyəvi мелиоранты, bitkilər, artımının tənzimləyiciləri və digər maddələr.

Alqı-satqı
                                               

Alqı-satqı

Alqı - satqı - xəbər verir ki, satıcı əşyanı alıcının mülkiyyətinə üçün alıcıya və qəbul olan hər şeyi pul məbləğində ödəmə aparılarsa, alıcı satıcı ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir anlaşmasıdır.

Amnesty International
                                               

Amnesty International

Beynəlxalq amnistiya-əsası 1961-ci ildə Birləşmiş Krallıqda təsis edilib və məqsədi "irəli, öz işinin insan hüquqları sahəsində kontekstində fiziki və psixoloji bütövlüyü hüquqları, vicdan və ifadə azadlığı, azad olmaq təcrübəsi pozuntuların qarşısının alınması və dayandırılması istiqamətində tədqiqat və tədbirlər həyata keçirilməsi" beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır.

                                               

Anlaqsızlıq

Невменяемость - xroniki ruhi xəstəlik, müvəqqəti pozulması, zehni fəaliyyəti, kəmağıllıq və ya başqa psixi xəstəlik nəticəsində şəxsin hərəkətləri faktiki xarakterini və ictimai təhlükəliliyini dərk etmək üçün və ya onu edə bilmir idarə неподчинением.

                                               

Aprobasiya

Test - toxum сорттәмизлийынын bitkilər, xəstəlik йолуксмасынын, зиянверициләр lateral zədələnməsi və алакланма müəyyən edilməsi.

                                               

Autenik mətn

Autenik text - hansısa sənəddə mənbə mətn. Beynəlxalq hüquqda qəbul prosesi mətn beynəlxalq müqavilə adlanır müəyyənləşdirilməsi mətn autenik.

                                               

Aval

Аваль-veksellər imzalayan veksellər və ya öhdəliklər üzrə векселю azn sənədi, başqa şəxslərin öhdəlikləri üzrə tətbiqi məsuliyyət şəxslərə qarşı qəbul etmiş üzərinə zaminlik üzrə векселю.

Azadlığın məhdudlaşdırılması
                                               

Azadlığın məhdudlaşdırılması

Azadlığının məhdudlaşdırılması - təqsirkar cəza on səkkiz ildir ki, достигаемое məhkumların cəmiyyətdən olmadan, təcrid, lakin nəzarət altında xüsusi müəssisələrin saxlanılmasından ibarətdir.

Users also searched:

hüquq, hüquqi, Hüquq, saytları, beynəlxalqhüquqpdf, hüquqfirmalarıvakansiya, onlinehüquqməsləhətxanası, vəkildənpulsuzhüquqiyardım, hüquqməsləhətisualcavab, hüquqsaytları, beynəlxalq, xüsusi, haqqında, hüquqşirkətləri, qanun, firmaları, vakansiya, online, məsləhətxanası, vəkildən, pulsuz, yardım, məsləhəti, sual, cavab, şirkətləri, beynəlxalqxüsusihüquqhaqqındaeqanun, hüquq norması, nəzəriyyəsi, hüquqnəzəriyyəsipdf,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Hüquq firmaları vakansiya.

ELSA Azerbaijan The European Law Students Association. BİNƏQƏDİ RAYON POLİS İDARƏSİ POLİS BÖLMƏLƏRİ BİNƏQƏDİ RAYON PROKURORLUĞU BİNƏQƏDİ RAYON MÜHAFİZƏ İDARƏSİ BİNƏQƏDİ RAYON​. Beynəlxalq hüquq pdf. Hüquq Mühafizə Orqanları Transparency Azerbaijan. Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. II Şəxslər. Fiziki şəxslər Hüquqi şəxslər. III Əmlak və əşya hüququ.

Məsumə məlikova hüquq nəzəriyyəsi pdf.

KORPORATİV HÜQUQ Unilegal Consulting. Edilməsi. 1.1. Bu Qanun xarici elementli mülki hüquqi münasibətlərə tətbiq olunmalı aktlarına zidd olan xarici hüquq normaları Azərbaycan Respublikasında. Hüquq anlayışı. Hüquqi biliklərin əsasları Hüququn anlayışı, dövlət və hüququn. Hüquq və dini normalar. Dinin təyinatı insana bu və ya digər şəkildə yaşadığı aləmə alışmaq və dünyada öz yerini tapmağa imkan verən mənaların.


Huquq fakultesi olan universitetler.

Mülki Hüquqda İddia Müddətləri: мероприятие Афиша Афиша. BDU Fransanın Lyon 2 Universiteti ilə ikili diplom verəcək 30.01.2019. Bakı Dövlət Görüşdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi ilə Lion 2. Bdu onlayn qeydiyyat. Xəzər Universiteti. Görüşdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsi və politologiya ixtisası üzrə təhsil alan bir qrup tələbələri iştirak etmişdir. İştirakçılara viktorinanın şərtləri. Huquq fakultesi haqqinda. Hüquqşünaslıq ixtisası İXTİ İxtisas seçimi bələdçisi. İnsan resursları və kargüzarlıq şöbəsi Lənkəran Dövlət Universitetinin struktur illərdə Astara rayonun 26 Bakı Komissarı sovxozunda hüquq məsləhətçisi. Bdu mexanika ixtisasi. Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi ADNSU. Bakı Dövlət Universitetinin BDU Hüquq fakültəsində Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş onlayn elmi praktik konfrans keçirilib. BDU dan AZ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →